Mladý pár dělající úpravy v bytě

Víte, jak to chodí s bydlením a úpravami v bytě, jednou chcete přidělat poličku, podruhé přestavět kuchyň. Ale co když bydlíte v pronájmu? Právě tady se střetávají dva světy: svoboda a omezení. V České republice je toto téma zvlášť pikantní, protože každý nájemce i majitel nemovitosti má své a jiné představy o tom, jak by měl byt vypadat. Dnes se zaměříme na otázku, kdy musí nájemce odstranit stavební úpravy, které v bytě provedl.

Na začátku je důležité si uvědomit, že mezi drobnými úpravami, jako je výmalba nebo výměna kohoutků a velkými stavebními zásahy, jako je bourání příček nebo měnění dispozic, je obrovský rozdíl. Základní pravidlo je jednoduché. Cokoliv, co výrazněji zasáhne do podoby nebo funkčnosti bytu, vyžaduje souhlas majitele. Ano, i když se vám zdá, že nová kuchyňská linka je lepší než stará.

Představte si tuto situaci:
Nájemce, nazvěme ho třeba Jiří, se rozhodl, že si v pronajatém bytě vymění staré koberce za moderní laminátové podlahy. Ale co když skončí nájemní smlouva? Musí Jiří své podlahy nechat majiteli bytu nebo je odstranit?

Zákon se k této problematice staví jasně. Když nájemce provádí stavební úpravy, musí mít k tomu písemný souhlas majitele. Bez tohoto souhlasu může majitel požadovat uvedení bytu do původního stavu, bez ohledu na to, zda jsou úpravy esteticky či funkčně lepší. Jiří, který se vydal na cestu domácího kutila, by tedy měl mít vše pěkně schváleno černé na bílém.

A když má Jiří souhlas? Pak to závisí na tom, co si dohodne s majitelem bytu. Některé úpravy, jako je třeba právě změna podlah, mohou zvýšit hodnotu bytu, a tak může majitel souhlasit, že úpravy zůstanou. V jiných případech se může dohodnout, že Jiří své podlahy odstraní a byt vrátí do původního stavu.

Do žádných “větších akcí” se bez souhlasu majitele nepouštějte

Začít bychom mohli starou, ale známou větou. Nezačínejte s úpravami bez svolení majitele. Pokud nájemce vylepší nemovitost, dostane se mu náhrada od pronajímatele při ukončení nájmu, a to v závislosti na rozsahu vylepšení, pokud se na tom spolu dohodnou.

Pokud nájemce provede změny bez povolení pronajímatele, musí na jeho žádost obnovit původní stav nemovitosti. Pokud nájemce nemovitost neobnoví dle žádosti pronajímatele, má pronajímatel právo okamžitě ukončit nájemní smlouvu bez nutnosti dodržení výpovědní lhůty.

Takže kdy je nutné vše vrátit do původního stavu? Klíčovým momentem je konec nájemní smlouvy. Zde se právní normy shodují. Nájemce je povinen vrátit byt ve stavu, v jakém ho převzal, s výjimkou běžného opotřebení.

V praxi to může být složitější. Co když majitel souhlasil, ale nemáte to písemně? Co když se stavební úpravy majiteli líbí a nechce, abyste je odstraňovali? Tady vstupuje do hry dobrá komunikace a schopnost dohodnout se. Ideální je mít vše písemně, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Jako nájemce jste povinni opravit i vámi způsobené škody

Je nezbytné, aby byly opraveny i veškeré škody způsobené v bytě. V situaci, kdy pronajímatel může požadovat odstranění stavebních úprav, které nebyly schváleny, je ještě pravděpodobnější, že bude vyžadovat opravu bytu v případě, že nájemce způsobil škody stavebními úpravami. Pronajímatel by měl v případě, že nájemce provede změny v bytě nebo způsobí škody na bytě či domě, požádat nájemce, aby na své náklady obnovil původní stav, odstranil škody a změny a poskytnout mu pro to odpovídající lhůtu. Pokud nájemce nevyhoví v dané lhůtě, může pronajímatel škody opravit na své náklady a následně požadovat od nájemce finanční kompenzaci.

Co když bydlíte v družstevním bytě?

Členové bytového družstva, kteří bydlí v družstevních bytech, jsou v podstatě nájemci, a proto o změnách v bytech rozhoduje samo družstvo. Toto pravidlo platí i přesto, že mnoho družstevníků vnímá své byty jako vlastní majetek. V konečném důsledku je však bytové družstvo jako majitel bytu tím, kdo má konečné slovo ve věcech týkajících se oprávněnosti stavebních úprav a povinnosti jejich odstranění. Nicméně je důležité poznamenat, že detailnější a možná i odlišné řešení otázek týkajících se užívání bytu a jeho úprav mohou být specifikovány ve stanovách bytového družstva.

Další zajímavostí je, že některé úpravy mohou zůstat a nájemce může požadovat finanční kompenzaci za zvýšení hodnoty nemovitosti. To ale vyžaduje dobré znalosti práva a často i pomoc právníka.

Pokud nájemce úpravy neodstraní má majitel bytu právo požadovat náhradu škody a náklady na obnovení původního stavu. Samozřejmě, pokud jde o drobné úpravy, které nemění charakter bytu, není obvykle problém.

Je dobré si uvědomit, že každý případ je individuální. Přesto je vždy nejlepší jednat v duchu vzájemného respektu a snažit se dosáhnout dohody. A pokud jste si nejistí, raději se poraďte s odborníkem.