Dům se solárními panely

V dnešní době, kdy se čím dál tím více diskutuje o udržitelném rozvoji a šetrném přístupu k životnímu prostředí, přichází česká vláda s programem Nová zelená úsporám Light 2024. Tento program je zaměřen na podporu domácností s nižšími příjmy v oblasti energetických úspor a zlepšení bytových podmínek.

Co je Nová zelená úsporám Light?

„Nová zelená úsporám Light“ je dotační program, který byl zahájen jako součást širší iniciativy ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Tento program se zaměřuje na podporu energetické účinnosti a udržitelnosti v domácnostech a je speciálně navržen tak, aby byl přístupný a užitečný pro domácnosti s nižšími příjmy.

Cíle programu:

  • Podpora udržitelnosti – program je zaměřen na snížení energetické náročnosti bydlení, což přispívá k ochraně životního prostředí.
  • Pomoc nízkopříjmovým domácnostem – je určen především pro domácnosti, které mají omezené finanční možnosti, ale zároveň chtějí přispět ke zlepšení energetické účinnosti svého bydlení.
  • Zlepšení životních podmínek – program usiluje o zvýšení komfortu bydlení a zároveň snížení nákladů na energie pro domácnosti.

Jaký druh projektů program podporuje?

Program se zaměřuje na menší renovace, které jsou snadněji realizovatelné a přesto mají pozitivní dopad na energetickou účinnost a udržitelnost domácností. Mezi podporované projekty patří:

  • Zateplení fasády, stropu a střechy domů.
  • Výměna oken, která může významně přispět k udržení tepla.
  • Instalace solárního ohřevu vody, což je krok k využívání obnovitelných zdrojů energie.
  • Výměna vchodových dveří za energeticky účinnější.
  • Další opatření, která zlepšují energetickou bilanci budov.

Maximální výše dotace na jeden rodinný dům je 240 tisíc korun, přičemž na kombinaci zateplení, výměny oken a dveří lze získat až 150 tisíc korun. Pro instalaci systému solárního ohřevu vody s novou akumulační nádrží je možné získat 90 tisíc korun.

Příjem žádostí byl zahájen 17. ledna 2024 a bude probíhat až do konce roku nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Jaké jsou podmínky programu?

Program je přístupný pro seniory, invalidní důchodce, osoby pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Vlastnictví a trvalý pobyt

Pro úspěšné získání dotace je nezbytné, aby žadatel byl buď vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, na kterou se dotace vztahuje. Avšak to samo o sobě nestačí. Dalším důležitým kritériem je trvalý pobyt v dané nemovitosti. To znamená, že žadatel musí mít v nemovitosti, na kterou požaduje dotaci, zaregistrovaný trvalý pobyt. Zajímavým aspektem je, že trvalý pobyt by měl být v této nemovitosti zaregistrován nejméně od 12. září 2022. Tato podmínka je zavedena s cílem zabránit zneužívání systému těmi, kteří by nemovitost zakoupili nebo získali pouze za účelem získání dotace. Takto je zajištěno, že podpora směřuje k těm, kteří jsou skutečnými a dlouhodobými obyvateli daného místa.

Kvalita materiálů a montáže

Při renovaci nemovitostí je klíčové nejen dodržet určené stavební normy a standardy, ale také zaměřit se na zlepšení energetické účinnosti. Například, v případě výměny oken a dveří je nezbytné splnit normu ČSN 74 6077. Tato norma zajistí, že všechny instalované prvky budou odpovídat požadovaným kritériím kvality a energetické efektivity. To je zásadní pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti a snížení energetických nákladů. Kromě toho, při renovaci by měly být použity materiály a technologie, které přispívají k lepší energetické účinnosti nemovitosti. To zahrnuje využití izolačních materiálů, instalaci oken s vysokou energetickou účinností, kvalitní dveře a další prvky, které efektivně snižují energetické ztráty. Tímto způsobem nejenže splňujeme normy, ale zároveň přispíváme k šetrnějšímu využívání energie a lepšímu životnímu prostředí.

Další důležité aspekty

  • Každý typ renovace může mít specifické požadavky, například v případě instalace solárního ohřevu vody mohou být specifikace ohledně velikosti a typu solárního systému.
  • Žadatelé budou muset předložit potřebnou dokumentaci, jako jsou plány renovací, odborné posudky, doklady o vlastnictví a další relevantní dokumenty.

Jak podat žádost

Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR. Pro přihlášení je nutná elektronická identita (například eObčanka, mobilní klíč eGovermnetu, NIA ID nebo bankovní identita), což zajistí bezpečnost procesu a ověření totožnosti žadatele.

Následuje fáze přípravy dokumentů. Je důležité připravit fotografie plánovaných míst k renovaci a odborné posudky navrhovaných opatření, které by měly být vypracovány kvalifikovanými odborníky. Mohou být také vyžadovány další dokumenty, jako jsou doklady o vlastnictví nemovitosti.

Po přihlášení do systému se vyplní formulář žádosti, kde se specifikují všechny důležité informace o projektu, a následně se nahrají všechny připravené dokumenty. Po úspěšném nahrání všech potřebných informací a dokumentů se žádost odešle k dalšímu zpracování. Žadatel pak čeká na zpracování žádosti a rozhodnutí o přidělení dotace, což může trvat určitou dobu v závislosti na aktuální dostupnosti finančních prostředků v rámci programu. Tento proces je navržen tak, aby byl co nejpřístupnější a zároveň zajišťoval spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků.

Význam programu

Nová zelená úsporám Light má klíčový význam pro podporu udržitelného bydlení v České republice. Poskytuje finanční prostředky pro zlepšení energetické efektivity bydlení, což přináší dlouhodobé úspory. Díky této finanční podpoře mohou domácnosti přispět k ochraně životního prostředí, snížit své energetické náklady a zároveň zvýšit komfort svého bydlení. Je to ukázkový příklad, jak mohou vládní programy efektivně pomáhat občanům a zároveň napomáhat k dosahování udržitelnější budoucnosti.