Zelenina v obchodě

Na konci roku 2023 byl vládou schválen balíček pro konsolidaci financí, jehož hlavním cílem je snížení státního deficitu. Tato opatření přinesou změny v daňové zátěži, které ovlivní jak jednotlivce, tak podniky. V důsledku toho dojde k zvýšení příspěvků do státního rozpočtu ze strany daňových poplatníků.

V roce 2024 tak nastanou v České republice podstatné změny ve výši DPH, které ovlivní prakticky všechny. Tento článek podrobně popisuje, jaké konkrétní změny v sazbách DPH nás čekají, a jak budou tyto změny aplikovány na různé druhy zboží a služeb. Také se zaměříme, na jaké změny nás čekají u daní z příjmu v roce 2024. Kromě toho se článek věnuje i dopadům těchto změn na ekonomiku a každodenní život občanů.

Sazby DPH v roce 2023 versus 2024

V roce 2023 v České republice existovaly tři sazby DPH – 10 %, 15 % a 21 %. Od roku 2024 dochází k úpravě těchto sazeb. Zůstanou pouze dvě. Základní sazba 21 % a nově stanovená snížená sazba 12 %. Tato změna sazeb zahrnuje revizi kategorizace zboží a služeb mezi oběma sazbami. Tento krok je součástí širší daňové reformy, jež má za cíl zjednodušení a efektivnější správu daní.

U jakých služeb a zboží se zvýší sazby DPH?

Ke zvýšení sazeb DPH dojde u různých produktů a služeb v České republice. Sazba na léky, noviny, časopisy, teplo, vodné a stočné, ubytování a stravovací služby se zvýší z 10 % na 12 %. Také vstupenky na kulturní a sportovní akce, služby saun, tureckých lázní a solných jeskyní se setkají s touto změnou. Další zvýšení DPH, tentokrát z 10 % nebo 15 % na 21 %, ovlivní opravy oděvů, obuvi, koženého zboží, jízdních kol, úklid domácností, služby autorů a umělců, sběr a přepravu komunálního odpadu, kadeřnické služby a většinu nápojů, což se například dotkne i točeného piva.

U jakých služeb a zboží se sníží sazby DPH?

V konsolidačním balíčku dojde také ke snížení sazby DPH. Ke snížení sazby dojde například u zdravotnických a diagnostických prostředků na jedno použití, kdy sazba klesne z 21 % na 12 %. Toto snížení se týká i příležitostné hromadné autobusové dopravy osob. Dále došlo ke snížení DPH z 15 % na 12 % u potravin, kohoutkové vody, pohřebních služeb, stavebních prací u rodinných domů a bytových domů, nemovitostí pro sociální bydlení, ale také třeba dětských autosedaček.

Je zde ještě jedna novinka a to, že od roku 2024 jsou tištěné i elektronické knihy osvobozeny od DPH, včetně možnosti odpočtu, a toto osvobození se vztahuje i na jejich půjčování a pronájem.

Kdy se OSVČ stane plátcem DPH?

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) se stane plátcem DPH, když její roční obrat za posledních 12 měsíců přesáhne 2 000 000 Kč. Obrat zahrnuje všechny tržby bez výdajů – peníze za prodej zboží, poskytování služeb a převody nemovitostí. Dobrovolná registrace k DPH je také možná, ale schvaluje ji finanční úřad. Do obratu se nezapočítávají příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a z občasných činností. Je důležité si uvědomit, že při překročení hranice obratu je registrace k DPH povinná.

Odpočet DPH při nákupu automobilu

Došlo také k omezení odpočtu DPH u osobních automobilů. Nově bude maximální výše odpočtu DPH stanovena na 420 000 korun, což se vztahuje pouze na první 2 miliony korun ceny vozidla. Toto omezení bude platit pro většinu vozidel, která mají v technickém průkazu zapsánu kategorii M1. Výjimku tvoří nákladní vozidla, autobusy, traktory a další vozidla bez označení M1, sanitní a pohřební vozidla, vozidla provozovatelů taxislužby, vozidla pořizovaná jako zboží pro další prodej, a vozidla dodaná do 31.12.2023 i v případě, že budou uvedena do provozu až v roce 2024​​.

Platí také, že pokud plátce v roce 2023 zaplatil zálohu na automobil, může si ještě v tomto roce odpočíst celé DPH, a tento odpočet nebude v roce 2024 omezen. V případě, že automobil bude částečně využíván soukromě, bude poměrný odpočet vypočítán také z maximální částky 420 000 korun​​.

Změna pravidel pro odpočet DPH je součástí širšího konsolidačního balíčku vlády a má za cíl omezit využívání výhodných podmínek pro nákup luxusních vozidel na firmy. Toto opatření však může mít dopad i na běžné podnikatele a manažery, jelikož cena mnoha běžných služebních vozidel v posledních letech významně vzrostla.

Jaké jsou hlavní změny u daní z příjmu?

Hlavní změny se týkají jak základních sazeb, tak různých daňových úlev a benefitů. U fyzických osob dojde ke snížení hranice pro vyšší 23% sazbu daně z příjmů z 48násobku na 36násobek průměrné mzdy, což v praxi znamená, že 23% sazba se bude uplatňovat u měsíčních příjmů nad 131 901 Kč a ročních nad 1 582 812 Kč. Tato změna může znamenat zvýšené daňové zatížení pro osoby s vyššími příjmy.

Změny také postihují právnické osoby, kde dojde ke zvýšení sazby daně z příjmů z 19% na 21%. Toto zvýšení má dopad na celkovou daňovou povinnost firem a může se také odrazit v jejich finančních výkazech.

Sleva na manželku/manžela

Při podání daňového přiznání za rok 2023 je stále dostupná sleva na manželku nebo manžela, pokud jejich příjmy za dané zdaňovací období, tedy za kalendářní rok, nepřesáhnou 68 000 Kč. Tato sleva je však podmíněna tím, že se musí jednat o manželský pár žijící společně v jedné domácnosti, nikoli o nesezdaný pár.

Od roku 2024 se však podmínky pro uplatnění této slevy mění. Nově bude možné využít slevu na manželku či manžela s přihlédnutím k výši jejich příjmů pouze v případě, že v domácnosti společně pečují o dítě do věku 3 let. Tato změna je součástí nového zákonného rámce, který reaguje na aktuální sociální a ekonomické podmínky.

Školkovné a sleva na studenta

Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení, tedy školkovné a sleva na studenta budou od roku 2024 zrušeny. Tyto změny znamenají ztrátu určitých daňových úlev pro rodiny s dětmi a pracující studenty. Nicméně co se týká daňového přiznání za rok 2023, jeden z rodičů si bude moci uplatnit slevu až 17.300 Kč. Za rok 2023 si pracující studenti budou moci uplatnit roční slevu 4020 Kč.

Zaměstnanecké benefity a příspěvek na stravování

Změny se dotýkají i zaměstnaneckých benefitů, kde nově bude existovat roční limit pro osvobození od daně ve výši 21 983 Kč. Tento limit se vztahuje na všechny nepeněžní benefity, a pokud hodnota benefitů přesáhne tento limit, bude nadlimitní částka zdaněna a bude z ní odvedeno sociální a zdravotní pojištění.

V oblasti stravování došlo k omezení osvobození od daně pro stravování poskytované zaměstnavatelem. Dle nové úpravy bude nad rámec částky 116,20 Kč za jednu běžnou směnu příspěvek na stravování bude podléhat zdanění a odvodům.

Zajímavou změnou je i nová úprava v oblasti kurzových rozdílů, kde od roku 2024 bude možné vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně, což může mít pozitivní dopad na finanční výsledky firem.

Výše uvedené změny mohou mít významný dopad na daňovou povinnost jednotlivců i firem. Je důležité, aby si daňoví poplatníci byli vědomi těchto změn a přizpůsobili jim své finanční a daňové plánování pro rok 2024 a následující léta.