Tesař pracující se dřevem

V roce 2024 nastala významná změna ve způsobu, jakým čeští podnikatelé podávají daňové přiznání. Zavedený zákon v minulém roce, který ukládá povinnost podávat daňové přiznání elektronicky prostřednictvím datové schránky, představuje významný krok v digitalizaci státní správy.

Digitalizace veřejné správy je trendem, který postupně nabírá na intenzitě po celém světě a Česká republika v tomto ohledu nezůstává pozadu. Zavedení povinnosti elektronického podávání daňových přiznání je logickým krokem v procesu zjednodušování byrokracie a zvyšování efektivity státní správy. Nicméně, jak je obvyklé u každé významné legislativní změny, i tato novinka přináší určité výzvy.

Do kdy musíte podat daňové přiznání?

Termíny pro odevzdání daňového přiznání zůstávají stejné jako v minulých letech, ale pro OSVČ už neplatí možnost podání papírového přiznání. Tento termín, 2. dubna 2024, je nyní minulostí.

Elektronické podání má svůj deadline 2. května, což dává podnikatelům dostatek času na přípravu a odeslání všech potřebných dokumentů.

Změny, které přináší elektronické podávání, jsou důležité nejen pro OSVČ, ale i pro stát. Digitalizace by měla vést ke zjednodušení administrativy a zefektivnění celého procesu. Navíc, jak ukazuje trend v jiných zemích, digitalizace může přinést i lepší možnosti sledování a vyhodnocování dat, což může být pro finanční správu velkým přínosem.

Co když se s odesláním daňového přiznání opozdíte?

Samozřejmě, každá změna přináší určitou míru nepohodlí a odporu. Pro mnoho tradičních podnikatelů může být přechod na digitální formu podání přiznání určitou výzvou. Mnozí z nich byli zvyklí na klasický papírový formát a možná nejsou zcela obeznámeni s digitálními nástroji. Finanční úřad však varuje, že nesplnění elektronického podání může vést k sankcím, včetně pokuty ve výši 1000 Kč.

Zajímavostí je i to, že pokud podnikatelé odevzdají daňové přiznání s malým zpožděním (do pěti pracovních dnů po termínu), nečekají je žádné sankce. Toto pravidlo vytváří malou rezervu pro ty, kteří se potýkají s nepředvídanými komplikacemi.

Pokud podáte daňové přiznání po termínu, budete každý den prodlení penalizováni sankcí ve výši 0,05 % z uhrazené daně (nebo 0,01 % v případě daňové ztráty). Nejvyšší možná sankce dosahuje 5 % daně nebo 300 tisíc korun. Ignorování povinnosti podat daňové přiznání, i po výzvě od finančního úřadu, vede k pokutě minimálně 500 korun.

Podobné následky nastanou, pokud daně nezaplatíte včas. Od určitého data se pro opožděné platby začíná počítat úrok z prodlení, který se zvyšuje o několik desetin promile každým dalším dnem.

Role daňové poradce se mění

S ohledem na tyto změny je důležité, aby si podnikatelé včas připravili všechny potřebné dokumenty. I když se mohou někteří cítit zatíženi tímto novým způsobem podávání přiznání, ve výsledku by mělo elektronické podání přinést rychlejší a efektivnější zpracování dat a snížit administrativní zátěž.

Na závěr je třeba zmínit, že s přechodem na digitální podání daňového přiznání se mění i role daňových poradců. Ti nyní mohou nabízet komplexnější služby, které zahrnují nejen pomoc s vyplňováním formulářů, ale i poradenství v oblasti daní a využití různých slev a zvýhodnění. Nicméně po zavedení možnosti paušální daně využití daňových poradců klesá. Zda tento trend bude pokračovat i dále ukáže čas.