Prsty drží dřevěné bloky s lékařskými symboly.

Nemocenské pojištění je klíčovým prvkem sociálního zabezpečení v České republice. Jeho cílem je poskytnout finanční ochranu osobám, které dočasně nemohou pracovat kvůli nemoci nebo úrazu. Tento článek vám poskytne podrobný návod, jak se přihlásit k nemocenskému pojištění, ať už jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Jak funguje nemocenské pojištění a proč je důležité?

Nemocenské pojištění tvoří také jednu ze tří hlavních složek systému sociálního zabezpečení, který zahrnuje také důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro samostatně výdělečně činné osoby, jako jsou živnostníci, je povinné pouze platit příspěvky na důchodové pojištění a na podporu zaměstnanosti. Co se týče nemocenského pojištění, mají na výběr. Mohou se do něj zapojit, ale nemusí. Toto pojištění je klíčové pro “překonání” období, kdy nemohou pracovat a vydělávat kvůli zdravotním problémům, jako je nemoc, úraz, těhotenství, mateřství. V takových situacích poskytuje stát finanční dávky z nemocenského pojištění, aby kompenzoval ztrátu příjmů.

Podmínky a postup pro přihlášení k nemocenskému pojištění

 • Zaměstnanci
  • Povinnost nemocenského pojištění pro zaměstnance vzniká ze zákona a je automatická (odvádí zaměstnavatel za zaměstnance).
  • Pojištění začíná dnem, kdy zaměstnanec začne pracovat, a končí dnem skončení zaměstnání.
 • OSVČ
  • Pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné.
  • OSVČ si musí nemocenské pojištění platit sami.
  • Účast na pojištění vzniká dnem uvedeným v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, kdy byla přihláška podána​​.

Pro oba typy pojištěnců platí, že nárok na nemocenskou vzniká, pokud je osoba uznána dočasně pracovně neschopnou a tato neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dnů​​. Navíc, existuje sedmidenní ochranná lhůta po zániku nemocenského pojištění, během které má pojištěnec nárok na nemocenskou​​. O dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař a všechny potřebné dokumenty jsou zpracovány elektronicky pomocí systému eNeschopenky​​​​.

Pokud jste OSVČ a chcete využívat výhody nemocenského pojištění, je nezbytné se k němu oficiálně přihlásit. To můžete učinit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), která odpovídá vaší lokaci. Proces přihlášení si můžete usnadnit využitím online formuláře dostupného na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Alternativně je možné stáhnout příslušný tiskopis, vytisknout jej, vyplnit a následně doručit na danou OSSZ.

Výše a platba záloh

Výše záloh na nemocenské pojištění se liší podle toho, jestli jste zaměstnanec nebo OSVČ. Pro zaměstnance je záloha odváděna přímo zaměstnavatelem z jejich hrubé mzdy. OSVČ platí příspěvky sami, a to na základě svého rozhodnutí a výše svých příjmů (tudíž u každého OSVČ je výše záloh jiná). Pro OSVČ v roce 2023 činí minimální měsíční základ pro placení pojistného na nemocenské pojištění 8 000 Kč, se sazbou pojistného 2,1 %, což představuje minimální pojistné na nemocenské pojištění 168 Kč měsíčně. OSVČ, kteří vstoupili do takzvané paušální daně, mají také možnost platit nemocenské pojištění. Přestože paušální daň nemocenské pojištění nezahrnuje, je nutné ho hradit zvlášť. OSVČ v prvním pásmu paušální daně si určují výši platby na nemocenské pojištění sami. V roce 2023 se mohou rozhodnout pro částku mezi minimem (168 Kč) a maximem (244 Kč).

Platbu záloh pošlete na účet příslušné OSSZ pro nemocenské pojištění, platby by navíc měly být uskutečněny v období, na které se vztahují. Jako příklad, pojistné za měsíc červen 2023 by mělo být zaplaceno mezi 1. a 30. červnem 2023. Pokud by došlo k opoždění platby, nebo opakovanému neplacení, může dojít k zániku pojištění.

Pro zaměstnance je situace odlišná, neboť jejich příspěvky na nemocenské pojištění jsou odváděny zaměstnavatelem. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 24,8 % z hrubé mzdy, z čehož 2,1 % je určeno právě na nemocenské pojištění. Co se týče minimálního rozhodného příjmu pro zaměstnance, od 1. 1. 2023 byla tato částka stanovena na 4 000 Kč.

Aby vám byla nemocenská vyplacena, musíte splnit určité podmínky

Je důležité si uvědomit, že registrace do dobrovolného nemocenského pojištění neznamená automatický nárok na nemocenské dávky. Pro získání tohoto nároku musí OSVČ být pojištěny minimálně tři měsíce před nastoupením na dočasnou pracovní neschopnost až poté mají OSVČ nárok na nemocenskou.

Pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství je vyžadováno, aby účast v dobrovolném nemocenském pojištění trvala nejméně 270 dní v období posledních dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou, z toho alespoň 180 dní musí být v posledním roce. Navíc během období, kdy pobíráte nemocenskou, nemůžete pokračovat v podnikání.

Co se týče vyplácení samotných nemocenských dávek, ty začíná stát vyplácet až po 14 dnech trvání pracovní neschopnosti. Dávky jsou vypláceny měsíčně.

Užitečné zdroje a informace

Pokud si nejste něčím jistí, neváhejte se obrátit a zeptat se na příslušných místech, zde je seznam, který by vám mohl pomoci.

 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ): Hlavní web (www.cssz.cz) nabízí kompletní informace o nemocenském pojištění, včetně formulářů, výpočtu příspěvků a termínů.

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: Na jejich webové stránce (www.mpsv.cz) najdete legislativní informace a novinky týkající se sociálního zabezpečení.

 • Finanční úřad: Pro informace o platbách a daňových aspektech nemocenského pojištění může být užitečné navštívit web finanční správy (www.financnisprava.cz).

 • Poradenské služby: Pro osobní poradenství může být vhodné obrátit se na odborníky v oblasti sociálního zabezpečení nebo daňové poradce.

Shrnutí na závěr:

Celkově vzato je nemocenské pojištění zásadní pro finanční ochranu v době, kdy nemůžete pracovat kvůli nemoci nebo úrazu. Zaměstnanci jsou automaticky přihlášeni zaměstnavatelem, zatímco OSVČ si musí zařídit přihlášení a platby sami. Při jakýkoliv nejasnostech nebo v případě potřeby získání dalších informací je vhodné obrátit se na výše uvedené zdroje. Správné pochopení a dodržování pravidel nemocenského pojištění zajišťuje, že budete mít nárok na finanční podporu, když ji nejvíce potřebujete.