Mince poskládané do komínků, s kalkulačkou a propiskou ležící na dokumentech

Vládní opatření povedou k výraznému nárůstu minimálních plateb sociálního a zdravotního pojištění, což překračuje běžný nárůst odpovídající růstu průměrné mzdy. Navíc budou ti, kteří využívají paušální daňový systém, nuceni přispět více. Minimální platby sociálního a zdravotního pojištění, které platí zhruba 60 % OSVČ, se v roce 2024 zvýší dohromady o 1154 korun. Tento nárůst je výrazně větší než ten, který jsme viděli v uplynulém roce, kdy se zálohy zvýšily o pouhých 198 korun měsíčně ve srovnání s rokem 2022.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění porostou nejenom v důsledku pravidelného růstu průměrných mezd pro nadcházející rok, ale i v důsledku schválení vládního konsolidačního balíčku, který přináší změny ve výpočtu vyměřovacího základu. Tento balíček byl schválen poslanci v říjnu a je pravděpodobné, že senátoři jej v listopadu také schválí. Dokonce i v případě prezidentského veta, vládní koalice disponuje v parlamentu potřebnou většinou, což umožní definitivní schválení těchto změn tak, aby mohly vstoupit v platnost k 1. lednu 2024. Minimální vyměřovací základ na sociální pojištění by tak pro hlavní činnost OSVČ měl od roku 2024 vzrůst z 25 procent průměrné mzdy na 30 procent, a pro vedlejší činnost z 10 na 11 procent. Vládní konsolidační balíček rovněž přinese zvýšení odvodů na sociální pojištění u těch, kdo využívají paušální daňový režim.

Kolik budou platit OSVČ za minimální zálohy v roce 2024?

Minimální záloha na sociální pojištění bude pro rok 2024 dosahovat částky 3852 Kč měsíčně, což představuje nárůst o 908 korun ve srovnání s dnešními 2944 Kč. V případě zdravotního pojištění, a to i bez ohledu na schválený balíček, minimální měsíční záloha vzroste na 2968 korun, což znamená navýšení o 246 korun oproti aktuální minimální měsíční záloze. 

Pokud jde o sociální pojištění, změna v minimální záloze vstoupí v platnost až v měsíci, kdy OSVČ odevzdají své přehledy za rok 2023, což se nejčastěji děje v dubnu nebo květnu. V případě zdravotního pojištění se minimální záloha upraví již od prvního měsíce roku, tedy od platby za leden.

Pro OSVČ, kteří vykonávají vedlejší činnost, dojde v roce 2024 k nárůstu minimální zálohy na sociální pojištění na 1413 Kč, což je také zvýšení oproti současným 1178 Kč. Tato povinnost neplatí pouze v prvním roce provozování vedlejší činnosti.

Je třeba zdůraznit, že v případě zdravotního pojištění se minimální zálohy při vykonávání vedlejší činnosti neuplatňují. Koncept vedlejší činnosti se vztahuje na různé situace, včetně těch, kteří si přivydělávají k hlavnímu zaměstnání, důchodců, studentů do 26 let věku, a rodičů na rodičovské nebo mateřské dovolené.

Minimální zálohy v roce 2024
 Hlavní činnostVedlejší činnost
Sociální pojištění3852 Kč1413 Kč
Zdravotní pojištění2968 Kčneuplatňuje se


Proměnou v roce 2024 projde i systém paušální daně 

Tento systém, zavedený od roku 2021, umožňuje subjektům dobrovolně uhradit jednotnou měsíční částku zahrnující, jak daň z příjmu, tak odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Významné je také to, že původně byla paušální daň dostupná pouze pro podnikatele s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Nicméně od roku 2023 se stala možností i pro OSVČ s ročními příjmy v rozmezí jednoho až dvou milionů korun, s tím, že někteří z podnikatelů v tomto rozpětí mohou být zařazeni do druhého nebo třetího pásma paušální daně. 

Pravidla pro zařazení do tří pásem zůstávají nezměněná. Stejně tak se nijak nezmění logika stávajícího výpočtu. V prvním pásmu je daňový poplatek stanoven pevnou částkou ve výši 100 Kč měsíčně, k níž se přičítá minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent, a také minimální záloha na zdravotní pojištění. Ve druhém a třetím pásmu jsou pevné částky daně i odvodů určeny v souladu s platnými zákony.

Kromě tradičního ročního růstu průměrné mzdy, na němž závisí výše minimálních záloh, se tentokrát výše paušální daně zvýší i díky navýšení vyměřovacího základu uvedeného ve vládním balíčku, a to z 25 na 30 procent průměrné mzdy.

V prvním pásmu budou OSVČ nově hradit celkem 7498 korun měsíčně, což představuje nárůst o 1290 korun ve srovnání s aktuálním stavem. Ve druhém pásmu se měsíční daňové závazky zvýší na 16 745 korun, což je nárůst o 745 korun oproti předchozímu období. Ve třetím pásmu se měsíční částka za paušální daň zvýší na 27 139 Kč, což je nárůst o 1139 Kč ve srovnání s předchozím obdobím.


Srovnání měsíční výše paušální daně za rok 2024 a 2023

 Celková paušální platba 2024Celková paušální platba 2023
I. pásmo7 498 Kč6 208 Kč
II. pásmo16 745 Kč16 000 Kč
III. pásmo27 139 Kč26 000 Kč

I. pásmo – roční příjmy do 1 mil. Kč nebo roční příjmy do 2 mil. Kč při výdajovém paušálu 80% nebo roční příjmy do 1,5 mil. Kč při výdajovém paušálu 60 nebo 80%
II. pásmo – roční příjmy do 1,5 mil. Kč při výdajovém paušálu 40% nebo roční příjmy do 2 mil. Kč při výdajovém paušálu 60%
III. pásmo – nebo roční příjmy do 2 mil. Kč při výdajovém paušálu 40%


Zapojení do tzv. paušálního režimu je dobrovolné. Ti, kteří by se chtěli přihlásit k paušální dani pro nadcházející rok, mají termín do 10. ledna 2024 na to, aby tak učinili. To lze provést buď podáním písemného oznámení na podatelně finančního úřadu, poštou, nebo elektronicky přes datovou schránku či online portál Moje daně.

Pro ty, kdo již využívali paušální daň v roce 2023 a chtějí v tom pokračovat, není potřeba dělat žádné další kroky. Budou automaticky pokračovat. Ovšem za předpokladu, že stále splňují podmínky pro paušální daň. Budou muset pouze zvýšit své měsíční platby a to již od ledna. Naopak, pokud někdo plánuje od paušální daně upustit, musí tuto změnu ohlásit finančnímu úřadu včas.

K datu konce srpna tohoto roku využívalo paušální daň 102 757 lidí. Z tohoto počtu byla naprostá většina (101 518) zařazena do prvního pásma, 1092 osob do druhého pásma a pouze 147 jedinců do třetího pásma.