Žena s dlaněmi u sebe a nad nimi je štít s logem domu.

Pojištění nemovitosti je veřejností často vnímáno jako zbytečný výdaj. Vzhledem k rostoucímu počtu přírodních katastrof a dalších nepředvídatelných událostí, které mohou majitelům domů a bytů způsobit významné finanční ztráty, se však ukazuje, že je to daleko od pravdy. Pojďme se podívat na pět klíčových důvodů, proč je pojištění nemovitosti v naší zemi skutečnou nutností.

1. Ochrana před přírodními katastrofami

V posledních letech Česká republika zažila několik extrémních jevů, včetně záplav, bouří a silných větrů. Tyto události mohou způsobit značné škody na nemovitostech. Pojištění majetku poskytuje finanční ochranu proti takovým katastrofám, což vám následně umožní opravit váš dům nebo byt bez zbytečného finančního zatížení. Jako další přírodní katastrofy, které můžeme zmínit jsou vichřice a tornáda, které představují pro majitele nemovitostí také riziko.

Dobrým příkladem může být tornádo, které v roce 2021 zasáhlo jih Moravy. Tento extrémní povětrnostní jev, nezvyklý pro naše podnebí, způsobil rozsáhlé škody na stovkách domů, bytů a dalších stavbách. Škody se netýkaly jen na poškozené střechy a fasády, ale v některých případech došlo i k úplnému zničení nemovitostí.

Tornádo a vichřice mohou způsobit škody různými způsoby, od vyvrácených stromů padajících na domy, přes poškození střech, oken a dveří, až po zničení celých konstrukcí v důsledku extrémní síly větru. Majitelé nemovitostí, kteří se s takovými situacemi setkají, čelí nejen emocionálnímu stresu způsobenému ztrátou nebo poškozením jejich domova, ale také vysokým finančním nákladům na opravy a obnovu jejich nemovitostí.

V případě tornáda na Moravě mnoho postižených nemělo uzavřeno pojištění, které by pokrývalo škody způsobené takovými extrémními jevy, což vedlo k značným finančním potížím při obnově jejich domovů. Tato situace zdůrazňuje význam pojištění, které by mělo být uzpůsobeno tak, aby pokrývalo i mimořádné události, jako jsou právě tornáda a vichřice.

Uzavření pojištění, které zahrnuje ochranu proti takovým přírodním katastrofám, je klíčové pro finanční bezpečnost a ochranu majetku. Je důležité, aby majitelé nemovitostí pečlivě zvážili rozsah pokrytí svého pojištění a přizpůsobili ho rizikům specifickým pro jejich lokalitu a typ nemovitosti. To zahrnuje nejen základní pojistné krytí, ale i možnost rozšíření o dodatečná pokrytí pro mimořádné události, které by jinak mohly způsobit značné finanční ztráty.

2. Odpovědnost vůči třetím stranám

Odpovědnost vůči třetím stranám je aspektem pojištění nemovitosti, který může mít zásadní význam v případě, že se na vašem pozemku nebo ve vaší nemovitosti někdo zraní. Tento prvek pojištění chrání majitele nemovitosti před finančními následky, pokud by byli shledáni odpovědnými za újmu způsobenou třetí osobě.

Představte si situaci, kdy na vašem pozemku dojde k nehodě. Například návštěvník vašeho domu si zlomí nohu kvůli uvolněné dlažbě na chodníku. V takovém případě by mohli po vás požadovat náhradu za léčebné výlohy, ztrátu příjmů nebo jiné související náklady. Bez pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám byste museli tyto náklady hradit z vlastní kapsy, což by mohlo být finančně náročné.

Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám pokrývá nejen náklady spojené s léčbou, ale může také pokrývat právní výdaje v případě, že byste museli čelit soudnímu sporu. Tento typ pojištění by mělo být důležité pro každého majitele nemovitosti, protože nehody se mohou stát kdykoli a často přicházejí nečekaně.

3. Ochrana před vandalismem a krádeží

Ochrana před vandalismem a krádeží je v rámci pojištění nemovitosti taktéž klíčovou složkou, která chrání majitele před následky nelegálních činů třetích osob. Tento aspekt pojištění nabízí finanční kompenzaci za škody způsobené akty vandalismu, jako jsou graffiti, rozbitá okna nebo poškozené dveře, a také pokrývá ztráty v důsledku krádeže majetku z vašeho domova. Vandalismus a krádeže mohou mít pro majitele nemovitostí vážné finanční i emocionální důsledky. Kromě bezprostředních nákladů na opravy poškození nebo nahrazení ukradených předmětů může dojít i k pocitu nejistoty a ztráty soukromí.

Pojištění, které pokrývá tyto události, poskytuje nejen finanční, ale i psychologickou úlevu. Vědomí, že v případě nepříjemných incidentů nebudete muset nést finanční břemeno sami. Při výběru pojistky je důležité zvážit rozsah pokrytí. Některé pojistky mohou mít omezení týkající se typů krádeží nebo vandalismu, které jsou kryty, nebo mohou stanovit maximální výši pojistného plnění.

Například, zatímco některé pojistky pokrývají krádež při vloupání, jiné mohou poskytovat krytí i v případě krádeže bez násilného vniknutí. Kromě toho, mnohé pojišťovny nabízí možnost zahrnout do pojistného krytí speciální přídavky, jako je pojištění cenných předmětů, které mohou být cílem zlodějů, včetně šperků, uměleckých děl nebo elektroniky. Tyto přídavky mohou být zvlášť užitečné v případě, že vlastníte předměty vyšší hodnoty, které by standardní pojistka nemusela plně pokrývat.

4. Požadavek bank u hypotečních úvěrů

Všechny banky v České republice vyžadují od majitelů nemovitostí, kteří si berou hypotéku, aby měli uzavřené pojištění nemovitosti. Tento požadavek slouží jako způsob ochrany investice banky v případě, že by nemovitost byla poškozena nebo zničena. Kromě ochrany investice banky má tento požadavek na pojištění nemovitosti při hypotékách i další, neméně důležitou roli. Slouží k ochraně majitele nemovitosti před finančním rizikem, které by mohlo vzniknout v důsledku škody nebo zničení majetku.

To znamená, že majitelé nemovitostí by měli být při výběru pojistky pečliví a zajistit si tak komplexní ochranu, která pokryje všechny potenciální rizikové scénáře.

Dalším důležitým aspektem je pravidelná revize pojistné smlouvy. S časem se mohou měnit hodnota nemovitosti, životní podmínky majitelů nebo i předpisy a požadavky bank. Je proto vhodné alespoň jednou za dva roky přezkoumat pojistnou smlouvu a zajistit, aby byla stále adekvátní a v souladu s aktuálními potřebami a hodnotou nemovitosti.

5. Klid na duši

Klid na duši, který poskytuje pojištění nemovitosti, je neocenitelnou hodnotou, kterou nelze vyčíslit pouze v penězích. V dnešním světě, kde přírodní katastrofy, technické havárie nebo lidská chyba mohou kdykoli ohrozit naše domovy, představuje pojištění nemovitosti důležitou ochranu.

Představte si situaci, kdy se probudíte uprostřed noci na poplach kvůli požáru. Vaše první myšlenka bude na bezpečnost vaší rodiny. Jakmile je však rodina v bezpečí, vaše myšlenky se nevyhnutelně obrátí k domovu, který jste si budovali roky. V takových chvílích, kdy se zdá, že vše, co jste vybudovali, je ztraceno, přichází pojištění nemovitosti jako záchranný kruh.

Tento pocit jistoty a klidu na duši je zásadní nejen v případě katastrof. I při běžných událostech, jako jsou drobné domácí nehody nebo krádeže, může pojištění nemovitosti významně snížit stres a starosti spojené s potenciálními finančními ztrátami. Vědomí, že jste finančně chráněni, vám umožňuje lépe se věnovat řešení situace, místo abyste se obávali o finanční dopady.

Kromě toho pojištění nemovitosti často zahrnuje i asistenční služby, které mohou být v krizových situacích neocenitelné. Tyto služby mohou zahrnovat například organizaci oprav, zajištění dočasného ubytování nebo právní poradenství, což vše může výrazně usnadnit řešení nepříjemných situací.