Manželé se objímají před svým novým domem

Majetek získaný před uzavřením sňatku náleží výhradně vám. Co se ale stane, když vám během trvání manželství připadne dědictví? A jak je to s penězi, které získáte prodejem nebo pronájmem zděděné nemovitosti?

Rozlišení toho, co náleží výlučně vám a co je společné, může být v rámci institutu manželství matoucí. Mýty a nedorozumění ohledně dědictví, nemovitostí a majetku nabytého před uzavřením manželství jsou proto docela běžné. Pojďme si nyní situaci objasnit.

Co (ne)patří do společného jmění manželů (SJM)?

Společné jmění manželů (SJM) obecně zahrnuje vše, co manželé získali během doby trvání svazku, včetně:

  • Majetku, který jeden nebo oba manželé získali po svatbě.
  • Platů a dalších příjmů obou manželů.
  • Příjmů, které plynou z pronájmu osobního majetku manželů.
  • Dluhů, které vznikly v průběhu manželství.

I z tohoto pravidla však existují výjimky. Do společného jmění manželů například nepatří majetek sloužící výhradně osobní potřebě jednoho z manželů. Typicky jde o:

  • Osobní věci a věci denní potřeby (oblečení, hygienické produkty apod.).
  • Náhrady za nemajetkovou újmu (bolestné).
  • Náhrady za škody, ztráty nebo poškození majetku, který je výlučně vlastněn jedním z manželů.
  • Dary a dědictví, pokud není stanoveno jinak.

Vždy proto automaticky neplatí, že jakýkoliv majetek nabytý před svatbou je součástí společného jmění manželů. Partneři se samozřejmě mohou dohodnout na začlenění tohoto majetku do SJM, ale musí tak učinit prostřednictvím notářsky ověřené smlouvy. Tu lze podepsat před svatbou, ale i po uzavření sňatku.

Jak je to s dědictvím?

Standardně platí, že dědictví do společného jmění manželů nespadá, ale existují výjimky. Pokud například zdědíte nemovitost, podle zákona je jen a jen vaše – bez ohledu na to, zda jste ji zdědili před svatbou, nebo až po ní.

Výjimkou může být situace, kdy zůstavitel ve své závěti jasně stanoví, že má být děděná nemovitost zařazena do SJM. V takovém případě by se dědictví stalo součástí společného jmění manželů. Pokud tedy třeba vaši rodiče ve své závěti určí, že rodinný dům připadne vám a vašemu manželovi/manželce, bude součástí SJM. V ostatních případech však dědictví automaticky do SJM nespadá. Stejný přístup se aplikuje i v případě darů.

Pokud by však rodiče za života byt prodali dceři a kupní cena byla hrazena ze společných financí manželů, stane se byt součástí SJM. V tomto případě není klíčové, kdo je uveden jako vlastník v katastru nemovitostí, ale odkud pocházely finanční prostředky na koupi.

Výnosy z prodeje a pronájmu

Jestliže se zděděnou nemovitost později rozhodnete prodat, peníze, které z prodeje získáte, zůstávají vaším osobním majetkem a nepatří do společného jmění manželů (pokud do něj nemovitost již nepatřila). Stejný princip platí i pro majetek, který si jeden z manželů pořídí z těchto osobních finančních prostředků.

Situace je odlišná, pokud se rozhodnete zděděnou nemovitost pronajmout. I když nemovitost patří výlučně vám, výnosy z pronájmu se stávají společným majetkem manželů. Dříve platilo, že nájemné z výlučného majetku jednoho z manželů patřilo do SJM. Nyní však do společného jmění manželů patří pouze zisk (nikoliv celé nájemné), který vznikne z majetku jednoho z manželů. Ziskem se rozumí výnosy po odečtení nákladů na zachování, údržbu, správu atd. tohoto výlučného majetku.