Pod pojmem bolestné si můžeme představit náhradu nebo také kompenzaci bolesti, která je nemajetkovou újmou na zdraví jak ve tělesném tak i duševním utrpení.

Je vypláceno v penězích a o výši bolestného nejčastěji rozhoduje pojišťovna nebo také i soud. V právním smyslu je bolestné vlastně náhrada škody, kterou může dlužník povinně zaplatit věřiteli v případě, že nedodrží svůj závazek. Obvykle se jedná o náklady, které vznikly v důsledku porušení smlouvy, jako jsou náklady na právní zastoupení, soudní poplatky, úroky a další náklady spojené s vymáháním dluhu.

Bolestné se často vztahuje na případ, kdy jedna strana poruší smlouvu nebo způsobí újmu druhé straně. Například v případě dopravní nehody může být řidič, který zavinil nehodu, povinen zaplatit bolestné poškozenému, aby mu nahradil náklady na opravu vozidla, náklady na zdravotní péči a ztrátu příjmů v důsledku úrazu.

Liší od smluvní pokuty, kterou strany stanoví v smlouvě jako náhradu za nesplnění závazku. Smluvní pokuta se platí bez ohledu na to, zda byly náklady na opravu škody skutečně vynaloženy.