Logo NN na budově

NN Group, mateřská skupina NN Životní pojišťovny, ve druhém pololetí roku 2022 zaznamenala solidní obchodní výsledky, což se projevilo v silné provozní tvorbě kapitálu a atraktivních výnosech pro akcionáře.

Čísla ovlivnily změny v majetku

Provozní výsledek hospodaření ve výši 760 milionů eur ovlivnil zejména prodej NN IP – ukazatel však v porovnání s 2. poletím roku 2021, kdy společnost vykázala 917 milionů eur, poklesl. Celoroční provozní výsledek za rok 2022 činil 1,743 miliardy eur (v roce 2021 šlo o 2,036 miliard eur).

Čistý výsledek ve výši -444 milionů eur, který ostře kontrastuje s 1,864 miliardou eur za druhou polovinu roku 2021, způsobilo záporné přecenění nemovitostí a snížení hodnoty majetkových cenných papírů. Celoroční čistý výsledek za rok 2022 proto činil 1,562 miliardy eur, což představuje výrazný pokles oproti roku 2021, kdy NN vykázala částku 3,278 miliard eur.

Navrhovaná konečná dividenda za rok 2022 činí 1,79 eur na kmenovou akcii, celkově tak dividenda za tento rok dosahuje výše 2,79 eur na kmenovou akcii. Částka představuje nárůst o 12 % ve srovnání s rokem 2021.

Kapitál meziročně vzrostl

Provozní tvorba kapitálu se zvýšila na 812 milionů eur ve srovnání s 804 miliony eur ve druhé polovině roku 2021, a to navzdory prodeji divize správy aktiv (NN IP). Tento růst byl zejména důsledkem vyššího příspěvku od Netherlands Life a Insurance Europe. Co se týče celkových čísel za rok 2022, provozní tvorba kapitálu meziročně vzrostla o 8 % na 1,711 miliardy eur.

Silný čistý příliv prostředků ve výši 2 miliard eur v roce 2022 nastal hlavně zásluhou kolektivního, příspěvkově definovaného penzijního fondu.

Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group k 30. červnu 2022 dosáhl 197 % (předchozí hodnota byla 196 %). Mírný nárůst pramení z transakcí v oblasti správy aktiv a závazků a silné provozní tvorby kapitálu. Hodnotu částečně ovlivnil také trh a odečtení navrhované konečné dividendy za rok 2022.

Hodnota nového obchodu dosáhla 177 milionů eur (ve srovnání s 186 miliony eur za rok 2021). Tento pokles hodnoty způsoben převážně nižší hodnotou nového obchodu v Insurance Europe v důsledku negativního dopadu diskontního efektu vyšších úrokových sazeb. NN Bank a Woonnu si pak v roce 2022 udržely stabilní tržní podíl díky novým hypotékám o objemu 8,7 miliard eur. Celková hodnota nového obchodu za rok 2022 pak oproti loňsku mírně narostla. Zvýšila se o 0,7 % na 431 milionů eur.

Zákazníci i zaměstnanci jsou spokojenější

V rámci metriky spokojenosti NPS-r dosáhlo 8 z 11 nizozemských a mezinárodních divizí podniku průměrného skóre nebo jej dokonce překročilo, což svědčí o poměrně vysoké úrovni spokojenosti zákazníků.

Míra angažovanosti zaměstnanců se během druhého pololetí roku 2022 zvýšila, a to z červnové hodnoty 7,7 na 7,9; což ukazuje na rostoucí zapojení a loajalitu pracovníků. Zvedl se také podíl žen ve vedoucích pozicích, konkrétně na 40 procent, NN Group tak posiluje rovnost pohlaví a inkluzivitu ve vedení společnosti.

NN Group se zaměřila i na oblast společenské odpovědnosti. Celkové investice skupiny do klimatických řešení dosáhly přibližně 3 miliard eur, plánují se další dodatečné investice ve výši 6 miliard eur. Byl rovněž zveřejněn Klimatický akční plán, který stanovuje jasnou strategii pro dosažení čisté nuly v emisích skleníkových plynů. NN se tak zavazuje k odpovědnému a udržitelnému přístupu ke změně klimatu.

NN Group také oslovila 229 000 lidí skrze komunitní programy a poskytla jim podporu pro jejich finanční, fyzické a duševní blaho. Společnost se tak dle svého vyjádření snaží aktivně angažovat ve prospěch komunit a přispět k jejich rozvoji.

Jak si stála divize Insurance Europe?

V druhém pololetí roku 2022 se provozní tvorba kapitálu zvýšila na 190 milionů eur (ve srovnání s 137 miliony eur v předchozím roce), především díky pozitivnímu příspěvku nedávno zakoupené životní pojišťovny MetLife v Polsku a Řecku a vyšší návratnosti investic. Hodnota nového obchodu se snížila na 105 milionů eur (ve srovnání s 115 miliony eur v předchozím roce), což je způsobeno diskontním efektem vyšších úrokových sazeb. Celoroční provozní tvorba kapitálu za rok 2022 pak dosáhla 388 milionů eur (ve srovnání s 318 miliony eur v roce 2021).

Hodnota nového obchodu za celý rok 2022 se snížila na 231 milionů eur (ve srovnání s 250 miliony eur v roce 2021), hlavně kvůli nepříznivému vlivu diskontního efektu vyšších úrokových sazeb. Provozní výsledek hospodaření za druhé pololetí klesl na 134 milionů eur (ve srovnání s 154 miliony eur ve druhém pololetí 2021), převážně z důvodu vyšší technické i investiční marže, která byla však částečně kompenzována nižšími poplatky a vyššími náklady. Celkově byl však provozní výsledek za rok 2022 v porovnání s dřívějškem na podobné úrovni – dosáhl 310 milionů eur.