Lobby budovy

V roce 2023 se UNIQA, jedna z předních pojišťoven působících na českém a slovenském trhu, mohla pochlubit významnými úspěchy a značným růstem. Přestože byl tento rok pro mnoho společností náročný, UNIQA pojišťovna se nejen vyrovnala s nástrahami současné ekonomiky, ale dokonce překonala klíčové milníky ve svém vývoji. V období, kdy ekonomické a sociální podmínky představovaly pro mnohé společnosti velkou zkoušku, dosáhla UNIQA dobrého výsledku v podobě předepsaného pojistného, které poprvé v historii přesáhlo hranici 20 miliard korun. Tento úspěch nepřináší jen finanční zisk, ale také značí upevnění pozice UNIQA na pojistném trhu, což má zásadní význam nejen pro společnost samotnou, ale i pro celý evropský koncern.

„Máme za sebou úspěšný rok, kdy se nám podařilo poprvé překonat hranici dvaceti miliard korun na pojistném. Současně jsme zopakovali i výborný hospodářský výsledek. Jsem rád, že UNIQA Česko a Slovensko sehrála v roce 2023 znovu roli klíčového trhu v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group,“ uvedl Rastislav Havran v tiskové zprávě, generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR.

Hospodářské výsledky za rok 2023

Růst byl zaznamenán nejen v celkovém předepsaném pojistném, ale také v hospodářských výsledcích. Hrubý zisk společnosti v roce 2023 dosáhl 1,71 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 4,3 %. Čistý zisk sice mírně poklesl na 1,22 miliardy korun, nicméně to nezmenšuje celkový pozitivní obrázek finančního zdraví společnosti.

Podíl UNIQA na českém a slovenském trhu byl rozdělen, přičemž česká část představovala 65,5 % celkového objemu a slovenská 34,5 %. To ukazuje, že společnost má silnou pozici v obou zemích, což je pro její strategii rozvoje neocenitelné. Když se podíváme na širší kontext, UNIQA se umístila na šestém místě v pořadí pojišťoven v České republice s tržním podílem 7,8 %. Toto umístění je důležitým ukazatelem konkurenceschopnosti a síly značky v těsně obsazeném tržním prostředí.

UNIQA také prokázala schopnost dynamicky reagovat na měnící se podmínky trhu a potřeby klientů. Ve srovnání s předchozím rokem společnost zaznamenala v neživotním pojištění nárůst o 8 % a v životním pojištění o 4,6 %. Tyto čísla jsou dokladem úspěšné adaptace a inovací v produktové nabídce.

V oblasti retailového pojištění majetku a pojištění odpovědnosti dokonce UNIQA zaznamenala nejrychlejší růst mezi velkými pojišťovnami, když její pojistné v tomto segmentu vzrostlo o 15,1 %. Nejenže se UNIQA dařilo v tradičních oblastech pojištění, ale podařilo se jí také dosáhnout mimořádného růstu v jednorázově placeném životním pojistném, což svědčí o její flexibilitě a inovativním přístupu k rozvoji produktů. Přestože tento segment pojistného z pohledu celkových výsledků UNIQA nepředstavoval dominantní část, jeho výrazné navýšení o téměř 70 % oproti předchozímu roku ilustruje, že společnost dokáže účinně reagovat na měnící se potřeby a preference zákazníků.

Nárůst u nově sjednaných smluv a škodovost

Kromě finančních úspěchů a posílení na trhu se UNIQA také soustředila na rozvoj svého portfolia pojistných produktů. Počet sjednaných pojistných smluv vzrostl na 3,05 milionu, což představuje meziroční nárůst o 4,8 %. Tento růst byl rovnoměrně rozdělen mezi české a slovenské klienty, s tím, že čeští klienti vykázali mírně vyšší dynamiku růstu.

V oblasti škodovosti, která je klíčovým indikátorem efektivity a stability pojistných společností, se UNIQA setkala s různými výzvami v České republice a na Slovensku.

Zatímco v ČR se škodovost v neživotních odvětvích pohybovala okolo 54 %, na Slovensku se tento ukazatel zvýšil až na 60 %.

Tento nárůst byl způsoben zejména škodní inflací v pojištění vozidel a vysokými škodami způsobenými zemětřesením. Tyto události zdůrazňují význam efektivního řízení rizik a schopnosti pojistitelů rychle reagovat na nečekané situace.

Podíváme-li se blíže na segmentaci produktů, UNIQA zaznamenala významný růst v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení, které společně tvořily více než 70 % celkového neživotního pojistného. Tento fakt zdůrazňuje důležitost těchto produktů pro celkovou strategii společnosti a její zaměření na klíčové oblasti, které jsou pro klienty nejvíce relevantní.

UNIQA si tedy i v náročném roce 2023 dokázala udržet stabilní postavení na trhu, což je výsledkem její schopnosti adaptace, inovace a pevného vztahu se zákazníky. Společnost nejenže dosáhla významných finančních úspěchů, ale také prokázala svou odolnost vůči vnějším vlivům a schopnost efektivně řídit rizika. Výhled do budoucna je tedy pro UNIQA optimistický, přičemž se může očekávat další rozvoj a posílení její pozice na trhu pojišťoven v České republice a na Slovensku.