Usměvavá žena počítá výši odpuštěného daňového dluhu

Dlužíte státu na daních nebo odvodech za sociální pojištění? Nově máte možnost si výši případného nedoplatku ověřit online. Tato možnost je k dispozici v rámci daní i sociální správy.

Aktuálně navíc probíhá třetí etapa programu Milostivé léto, která potenciálně umožňuje se dluhů u sociální správy, finančního úřadu a celní správy elegantně zbavit. Stačí zaplatit původní částku dluhu, a stát vám poté na základě žádosti odpustí penále a pokuty. Iniciativa je nyní zaměřena především na živnostníky (OSVČ).

Ověřte si, že státu nedlužíte

Mnozí občané neví o svých aktuálních finančních závazcích. Proto již v červenci zavedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na svém ePortálu novou funkci, která umožňuje online ověření existence případných dluhů.

Pokud takový dluh máte, můžete následně zkusit zažádat o prominutí pokut a úroků, které se s nesplacenou částkou pojí. V případě sociálního pojištění mohou o prominutí žádat fyzické i právnické osoby, což je rozdíl oproti finanční a celní správě, kde mohou žádat pouze fyzické osoby.

Podobnou službu přitom spustila také finanční správa. Každý občan si nyní může na webu finanční správy ověřit případný nedoplatek u finančního úřadu – což se může hodit v souvislosti s aktuálním daňovým programem Milostivé léto.

Funkci najdete na stránkách finanční správy v sekci Online finanční úřad. Zde se přihlásíte prostřednictvím bankovní identity nebo přístupových údajů od finančního úřadu. Následně si budete moci otevřít svou daňovou informační schránku (DIS+). V případě, že ji ještě nemáte zřízenou, je možné jedním jednoduchým kliknutím na daném webu souhlasit s jejím vytvořením. V DIS+ schránce pak stačí kliknout na záložku Písemnosti, která se nachází v horní liště portálu.

Zažádejte si o odpuštění nedoplatku

„Pokud máte nedoplatek na příslušenství (k dani, pozn. redakce), který je možný v rámci Milostivého léta odpustit, naleznete zde informaci k mimořádnému odpuštění dluhu. Pokud částka tohoto daňového příslušenství činí více než nula korun, můžete vyplnit žádost o odpuštění příslušenství formou online žádosti dostupné na webu správy,“ radí v tiskové zprávě finanční správa.

Jestliže ve své daňové informační schránce (DIS+) žádné relevantní nedoplatky nenaleznete, pravděpodobně dluhy u finančního úřadu nemáte, tudíž nemusíte mít žádný důvod k obavám.

Program Milostivé léto poskytuje možnost odpuštění úroků spojených s prodlením, sankcí za neuhrazenou částku, penále za pozdní podání daňového přiznání a dalších daňových povinností, stejně jako nákladů spojených s exekucí.

Je však důležité zdůraznit, že se odpouští pouze úroky a sankce, nikoliv samotný dluh. Abyste měli šanci na prominutí, musíte původní dluh (jistinu) uhradit do 30. listopadu 2023. Pokud jde o částky přesahující pět tisíc korun, je možné je splatit v rámci dvanácti měsíčních splátek, které mají přesně stanovené termíny splatnosti. Je nezbytné dodržet tyto termíny, jinak dluh nezmizí a budou u něj stále narůstat pokuty a úroky.

„Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci Milostivého léta” doplňuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Kdo může využít výhod Milostivého léta?

Všichni jednotlivci mají možnost požádat o výjimečné odpuštění příslušenství daně spojené s nedoplatky na dani, které vznikly do 30. září 2022.

Třetí ročník programu Milostivé léto je zaměřen především na odpuštění následujících typů dluhů:

  • dluhy v oblasti sociálního pojištění,
  • daňové nedoplatky,
  • poplatky vymáhané celním úřadem,
  • dluhy vůči soudům a vězeňské službě.
  • místní poplatky (U těchto poplatků však závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce nebo kraje, zda budou odpuštěny. Zde se pro aktuální informace doporučuje kontaktovat přímo daný obecní úřad).

Konkrétně může dojít k odpuštění úroků spojených s prodlením a zpožděnými platbami, pokut za opožděné daňové přiznání nebo nákladů spojených s řízením (včetně exekučních poplatků).

V rámci daňového milostivého léta budou fyzickým i právnickým osobám automaticky odpuštěny drobné nedoplatky do výše 199 Kč (respektive do 29 Kč u daně z nemovitých věcí) vzniklé do 30. září 2022. Nejčastěji se jedná o nedoplatky spojené s DPH, daní z příjmů fyzických osob, daní silniční a daní z nemovitých věcí, které jsou spravovány finančními úřady. K prominutí dojde za předpokladu, že souhrnná částka nedoplatků k 1. červenci 2023 nepřekročí u jednoho finančního úřadu 1 000 Kč.

Pokud má dlužník nedoplatky na spotřební dani nebo jiné daňové nedoplatky, které spadají pod celní správu, lze takové nedoplatky řešit obdobným způsobem s příslušným celním úřadem. Podmínkou je podat žádost mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023 a uhradit jistinu, tedy samotný nedoplatek na dani, do 30. listopadu 2023, nebo v souladu s pevně stanovenými termíny měsíčních splátek. Žádost musí být podána nejpozději v den provedení platby, aby bylo zřejmé, že je určena na vyrovnání nedoplatku v rámci daňového Milostivého léta. Za podání žádosti není stanoven žádný správní poplatek.