Cena obvyklá, nebo také obvyklá cena je nejvíce používanou pro účely soukromoprávních vztahů, občanského soudního řízení (včetně dědického řízení, exekučního řízení atd.).

Dříve byla cena obvyklá známá pod pojmem obecná cena.

Obvyklou cenu bychom mohli popsat tak, že je to cena, která by byla dosažena při prodeji podobného, nebo stejného majetku/služby. Jde o cenu stanovenou bez přihlédnutí k vlivům zvláštních okolností, jako jsou mimořádné okolnosti na trhu, zvláštní obliby, osobních poměrů prodávajícího/kupujícího a tak dále.

Pokud by cena zahrnovala i vlivy zvláštních okolností viz zmiňované výše, pak by se nejednalo o cenu obvyklou, nýbrž o cenu mimořádnou.