Daňové přiznání s kalkulačkou a propiskou

Daňové přiznání musí vyplňovat nejen OSVČ, ale i zaměstnanci, někteří důchodci nebo studenti. Pokud chcete přiznat daně za rok 2022, čas na to máte do 2. května 2023 (elektronické podání).

Vyplnění daňového přiznání může být složité, ale lze využít různé užitečné nástroje – například průvodce daňovým přiznáním nebo online formuláře. Pro vyřízení daní online musíte mít ověřenou identitu pomocí datové schránky, Bank ID nebo přihlašovacího hesla k portálu finanční správy MOJE daně.

Do kdy musíte podat daňové přiznání?

Základní termín pro podání daňového přiznání (v papírové formě) za rok 2022 byl 3. 4. V roce 2023 se termín posouval až na pondělí 3. dubna, neboť 1. dubna připadlo na sobotu. Ti, kdo se rozhodnou podat daňové přiznání elektronicky,mají lhůtu prodlouženou o další měsíc až na 2. května 2023.

Pokud využíváte služby daňového poradce, máte lhůtu pro podání daňového přiznání delší. V tomto případě musíte přiznání odevzdat do 3. července 2023 (1. července opět připadá na sobotu).

Je důležité si uvědomit, že pokud nestihnete termín pro podání daňového přiznání, může vám hrozit pokuta. Proto je důležité podání vyřídit včas a případně si zajistit dostatečnou časovou rezervu pro možné opravy nebo doplnění údajů.

Uvedení příjmů v daňovém přiznání

V daňovém přiznání za rok 2022 je nezbytné uvést všechny příjmy, které podléhají zdanění. Musí zde být uvedeny také příjmy ze zaměstnání, u kterých byla během roku odváděna zálohová daň z příjmu. Pokud byly během roku zaplaceny měsíční daňové zálohy ve větší výši, než je vypočtená roční daňová povinnost, může vzniknout nárok na daňový přeplatek.

Jak podat daňové přiznání?

Existují tři způsoby, jak daňové přiznání podat:

 • Osobně – podání přímo na finančním úřadě.
 • Poštou – daňové přiznání lze zaslat doporučenou poštou.
 • Elektronicky – daňové přiznání lze podat elektronicky prostřednictvím portálu finanční správy nebo pomocí datové schránky.

Je důležité mít také na paměti, že pro OSVČ je podání daňového přiznání prostřednictvím datové schránky povinné. V případě, že již máte datovou schránku, můžete využít tohoto způsobu podání i jako zaměstnanec nebo student.

Při vyplňování daňového přiznání je nutné důkladně dodržovat pokyny a návody k vyplnění formuláře, aby nedošlo k chybám nebo nesrovnalostem. V případě, že si nejste jisti, jak postupovat, můžete se obrátit na finančního poradce nebo se informovat přímo na finančním úřadě.

Pro OSVČ je vyplňování daňového přiznání samozřejmostí – tato povinnost se však týká i dalších daňových poplatníků. Mezi ně patří například zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2022 současně pro dva zaměstnavatele a byla jim odvedena zálohová daň z příjmu z obou zaměstnání. Další skupinou jsou zaměstnanci s rozhodnými zdanitelnými příjmy (dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu), jejichž výše je vyšší než 6 000 korun, což bývá případ třeba příjmů z nájmu.

Elektronické podání daňového přiznání je výhodné nejen pro OSVČ, ale i pro fyzické osoby, které se chtějí vyhnout případným frontám na finančním úřadě. A pokud nemají zřízenou datovou schránku, mohou využít portálu MOJE daně na internetových stránkách finanční správy k podání daňového přiznání online.

Portál MOJE daně umožňuje fyzickým osobám podat daňové přiznání pohodlně a rychle. Kromě toho lze na portálu nalézt další důležité informace a nástroje týkající se daní a podání přiznání.

Příklad:

Paní Kateřina je ve starobním důchodu, má však pravidelný příjem z nájmu. Podle § 9 zákona o dani z příjmů tedy musí podat daňové přiznání za rok 2022. Do přiznání bude uvádět pouze příjmy a výdaje spojené s nájmem, protože obdržený důchod paní Kateřiny je od daně z příjmu osvobozen.

Paní Kateřina se rozhodla podat daňové přiznání online pomocí portálu MOJE daně na stránkách finanční správy. Nejprve se musela přihlásit do systému a vybrat správný formulář pro podání daňového přiznání. Poté vyplnila všechny potřebné údaje o příjmech a výdajích spojených s nájmem.

Jak postupovat, pokud jste v daňovém přiznání udělali chybu?

Poplatníci, kteří v termínu pro podání řádného daňového přiznání zjistí, že udělali v dokumentu chybu, mohou omyl napravit podáním opravného daňového přiznání.

Je možné podat více opravných přiznání, avšak finanční správa bude brát v potaz pouze poslední podané opravné přiznání. Pokud je opravné daňové přiznání podané ještě v řádném termínu, nevznikají za jeho podání žádné sankce ze strany finanční správy.

Při podávání opravného daňového přiznání je nutné uvést všechny údaje správně a opravit všechny chyby z předchozího daňového přiznání. Opravné daňové přiznání je nutné podat ve stejném formátu jako řádné daňové přiznání, tedy osobně, poštou nebo elektronicky přes datovou schránku či portál MOJE daně.

Dodatečné daňové přiznání

Během vyplňování daňového přiznání se mohou stát chyby a nedostatky, které daňový poplatník zjistí až po termínu pro odevzdání. V takových případech je nutné podat dodatečné daňové přiznání, které umožňuje opravit nesprávné údaje. Dodatečné daňové přiznání musí být podáno do jednoho měsíce od zjištění chyby v původním daňovém přiznání, aby se daňový poplatník vyhnul případným sankcím ze strany finanční správy.

Kde si stáhnete formuláře pro daňové přiznání?

Pro splnění daňové povinnosti za rok 2022 je nutné vyplnit a podat příslušný daňový formulář. Na internetových stránkách finanční správy jsou každoročně k dispozici formuláře pro daňové přiznání ke stažení. Existují dva typy formulářů – zjednodušený dvoustránkový a čtyřstránkový daňový formulář.

Daňoví poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu (tj. ze zaměstnání), mohou využít zjednodušený dvoustránkový formulář. Ostatní daňoví poplatníci musí použít čtyřstránkový formulář a vyplnit podrobnější informace o svých příjmech a výdajích.

Příslušný formulář je nutné vyplnit pečlivě , aby nedošlo k neúplnému nebo nesprávnému podání.

Daňové přiznání – OSVČ

OSVČ, kteří platili během roku 2022 paušální daň, nemusí vyplňovat daňové přiznání, protože své daňové povinnosti si již pravidelnými měsíčními platbami splnili.

Ostatní OSVČ však musí podat daňové přiznání a použít klasický čtyřstránkový daňový formulář. Kromě toho budou muset vyplnit i přílohu číslo jedna daňového přiznání. Výdaje pak uplatňují ve skutečné výši nebo příslušným výdajovým paušálem, který se liší v závislosti na vykonávané činnosti.

Výše daně z příjmu fyzických osob závisí pouze na dosaženém hrubém zisku, uplatněných daňových odpočtech a daňových slevách. Počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti neovlivňuje výši daně a ani to, zda je podnikání vykonáváno v důchodu nebo při studiu.

OSVČ – vedlejší činnost

I v případě, že OSVČ vykonávala v roce 2022 pouze vedlejší samostatnou činnost, musí vyplnit daňové přiznání a přehledy.

Výhodou vedlejší samostatné výdělečné činnosti je to, že není nutné dodržovat minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, na rozdíl od hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Také rozdíl ve zdanění může být značný. Pokud byl zisk z vedlejší činnosti nízký, bude i zdanění nižší. Při vysokém zisku se zdanění neliší od zdanění hlavní činnosti.

O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost jde nejčastěji v situacích, kdy OSVČ podniká:

 • při zaměstnání,
 • během studia,
 • v důchodu,
 • při pobírání rodičovského příspěvku.

Příklad: podnikání a zaměstnání ve stejném kalendářním roce

Paní Kristýna ukončila své podnikání v dubnu 2022 a následně nastoupila do zaměstnání. I když vykonávala samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat daňové přiznání a vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Zaměstnavatel za ni rovněž nemůže provést roční zúčtování daně.

Je důležité si uvědomit, že podání a vyplnění daňového přiznání není vázáno na podnikání po celý rok. Pokud tedy vykonáváte podnikání pouze po část roku a následně nastoupíte do zaměstnání, máte i tak povinnost podat daňové přiznání, kde uvedete příjmy z podnikání i příjmy ze zaměstnání.

Příklad: více zaměstnavatelů

Zaměstnanec Jan má v roce 2022 hlavní pracovní poměr u nejmenované firmy.  Zároveň si přivydělává na DPČ u jiné firmy jako grafik. Z hrubé odměny za brigádu byla Janovi odvedena zálohová daň z příjmu. Jan má povinnost podat daňové přiznání za rok 2022 a uvést v něm všechny své zdanitelné příjmy z obou zaměstnání.

Jan si od obou zaměstnavatelů vyžádá potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022, která přiloží k odevzdanému daňovému přiznání.

Daňové přiznání a studenti

Studenti si během svého studia často vydělávají závislou nebo samostatnou činností – v některých případech jsou proto povinni podat daňové přiznání, stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Podání daňového přiznání není vyhrazeno pouze pro studenty podnikající jako OSVČ, ale týká se i studentů s jinými příjmy.

Slevy na daních

Při výpočtu čisté mzdy je možné uplatnit daňové slevy pouze u jednoho zaměstnavatele, což znamená, že zaměstnanci pracující pro více podniků nemohou tyto slevy využít u všech svých zaměstnavatelů. Daňové slevy však nejsou určené výhradně pro zaměstnance, nárok na ně mají například i pracující penzisté nebo studenti.

Mezi daňové slevy patří například školkovné nebo sleva na:

 • poplatníka,
 • invaliditu,
 • manželku nebo manžela,
 • důchodce,
 • studenta.

Při práci na pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ je také možné podepsat „růžové prohlášení“ k dani. Pokud během roku dojde k nástupu do nového zaměstnání, není nutné prohlášení k dani podepisovat znovu.

Daňové slevy snižují částku daně z příjmu fyzických osob. Pokud splníte zákonné podmínky, lze v daňovém přiznání uplatnit různé druhy daňových slev. Podrobné informace o tom, jaké slevy můžete využít, naleznete v našem článku.

Příjmy z nájmu

Pokud máte zájem o investování, koupě a pronájem nemovitosti je jednou z populárních možností. Ani výnosy z nájmu nemovitosti nicméně nejsou osvobozeny od daní a je proto nutné je zdanit.

Povinnost platit daně se týká pronájmu bytu, nebytového prostoru i pozemků.

Fyzické osoby, které mají příjem z nájmu nemovitosti podle § 9 zákona o dani z příjmu, musí také podat daňové přiznání. V těchto případech zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně jako v případě běžného zaměstnance, a je proto nutné vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání s přílohou číslo 2. Zaměstnanci, kteří získali příjmy z nájmu, si musí vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 od svého zaměstnavatele.

Investice a ostatní příjmy

Některé příjmy, jako jsou úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu, úroky z držení cenných papírů, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace, stavební spoření nebo důchodové spoření s příspěvky od zaměstnavatele, nejsou zdaněny.

V případě úroků ze spořicích účtů, kde banka strhává patnáct procent jako srážkovou daň, se o daně nemusíte starat. Nicméně, daně se za určitých podmínek vztahují na další příjmy z kapitálového majetku.

Nevyhnete se jim ani u příjmů z nájmu nebo „ostatních“ příjmů. Do této kategorie spadají příjmy z:

 • příležitostné činnosti,
 • úplatného převodu nemovité nebo movité věci,
 • zděděných práv,
 • výher z hazardních her.

Zdanění kryptoměn

Je důležité si uvědomit, že i když jsou investoři s příjmy z ostatních zdrojů nižšími než 30 tisíc korun ročně osvobozeni od daní, žádné speciální výjimky (např. tříletý časový test, který se používá pro akcie) pro kryptoměny neexistují. Více se dočtete v článku o zdanění kryptoměn. Finanční úřad rovněž plánuje častěji provádět odhady nepřiznaných zisků z prodeje digitálních měn. Je třeba mít na paměti, že úřad disponuje vyspělými nástroji a odbornými znalostmi, které nebyly k dispozici v letech 2017 a 2018, kdy se kryptoměny poprvé staly masovým jevem mezi malými investory, kteří často zázračně zbohatli přes noc.