Muž počítá výši daňové slevy na kalkulačce

Zákon o daních z příjmů uvádí výčet několika daňových slev a zvýhodnění. Konkrétně jde o:

 • všeobecnou slevu na poplatníka (§ 35ba),
 • slevu za umístění (§ 35bb),
 • daňové zvýhodnění (§ 35c),
 • slevu za zastavenou exekuci (§ 35 odst. 4).

V našem článku se dozvíte více o jednotlivých typech daňových slev, jejich podmínkách a výši pro rok 2023 i následující roky.

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je jedinou daňovou slevou, na kterou není nutné prokázat nárok. Tuto slevu si může uplatnit kdokoliv, kdo má zdanitelné příjmy po část roku, a to i v případě, že v průběhu roku nepracoval celých 12 měsíců.

Pokud jste zaměstnanec, musíte k uplatnění této slevy podepsat Prohlášení poplatníka.

Výše slevy na poplatníka zůstává v roce 2023 stejná jako loni, činí tedy 30 840 Kč na rok (což je 2 570 Kč měsíčně). Tuto slevu můžete uplatnit v daňovém přiznání za každý rok, během něhož máte zdanitelné příjmy.

Sleva na vyživovanou manželku/manžela

Manželé a registrovaní partneři mohou uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela (dále jen manželku), pokud s nimi daná osoba žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly 68 000 Kč (před odečtením výdajů). Výše slevy činí 24 840 Kč. V případě, že druhý z manželů vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Zvýšenou slevu může poplatník výjimečně uplatnit i v případě, že je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, ale zatím ho fyzicky nevlastní, pokud již Úřad práce ČR o jeho vydání rozhodl. V takovém případě se nárok na slevu prokáže oznámením o rozhodnutí.

Sleva se uplatňuje pouze po skončení zdaňovacího období, to znamená buďto v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo při podání daňového přiznání. Jestliže došlo ke sňatku nebo registrovanému partnerství v minulém roce, platí sleva ve výši 1/12 z roční částky za každý měsíc, ve kterém byla daná osoba vaší manželkou/manželem či registrovaným partnerem/partnerkou (už od prvního dne v měsíci).

Slevu je možné uplatnit pouze po skončení daného roku a prokazuje se čestným prohlášením o výši příjmů vaší drahé polovičky.

Započítávají se hrubé příjmy od zaměstnavatele, příjmy z podnikání (před odečtením výdajů), příjmy z nájmu a další. Také všechny druhy důchodů, nemocenské, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, podpora v nezaměstnanosti a peněžitá pomoc v mateřství.

Poznámka: Výčet není úplný, uvádíme hlavně příjmy, u kterých se nejčastěji chybuje podle Finanční správy ČR.

Podle § 35ba se do příjmů nezapočítávají:

 • dávky státní sociální podpory (včetně rodičovského příspěvku a porodného),
 • dávky pěstounské péče (kromě odměny pěstouna),
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči a sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a stipendia studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

V případě společného jmění manželů se příjem jednoho z manželů nezahrnuje do vlastního příjmu druhého manžela, pokud je tento příjem určen pro druhého z manželů nebo je pro účely daně z příjmů považován za příjem druhého z manželů.

Pokud byla vaší vyživované manželce či manželovi v minulém roce vyplacena jednorázová dávka na dítě nebo dávka pro solidární domácnost, tyto příjmy se nepočítají do celkového příjmu při výpočtu slevy na vyživovanou manželku či manžela.

Sleva na invaliditu

Poplatníci, kteří jsou v invalidním důchodu, mají právo na daňovou slevu v případě, že mají invaliditu I. nebo II. stupně. Tato sleva je ve výši 2520 Kč ročně.

V případě, že jsou zařazeni do III. stupně invalidity, mají nárok na dvojnásobek této slevy, tedy na částku 5040 Kč ročně. U invalidních poplatníků rozhoduje o výši slevy stav jejich invalidity na začátku kalendářního měsíce. Pokud během měsíce dojde ke změně stupně invalidity, může se změnit i výše slevy.

Podkladem pro uplatnění slevy je potvrzení o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu od České správy sociálního zabezpečení.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP/P mají právo na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč za rok, ale je nutné splnit určité podmínky. Slevu nelze automaticky uplatnit za celý rok, ale pouze za měsíce, ve kterých poplatník splňoval podmínky pro držení průkazu ZTP/P. Pokud byly podmínky splněny jen po část roku, slevu lze uplatnit pouze za tyto měsíce.

Nárok na slevu je třeba prokázat průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím Úřadu práce ČR o jeho přiznání, a to i v případě, že průkaz fyzicky ještě nevlastníte.

Sleva na studenta

Poplatníci do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem, mají nárok na daňovou slevu ve výši 4020 Kč ročně. Slevu lze uplatnit pro všechny formy studia, jedná se tedy o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia.

Studenti na prezenčním doktorském studiu mohou slevu využívat déle – nejpozději do měsíce, kdy student dovrší 28 let.

Podobně jako u ostatních slev, o nároku na slevu pro daný měsíc rozhoduje stav platný na počátku měsíce. Nároku na slevu dokládate potvrzením o studiu.

Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte do školky má horní limit, který je odvozen od minimální mzdy platné pro daný rok. Pro rok 2022 může být odečtena sleva v maximální výši 16 200 Kč a pro rok 2023 to bude 17 300 Kč.

Výše slevy je stanovena na základě zaplaceného školkovného za dítě umístěné v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola nebo registrovaná dětská skupina). Podmínkou pro uplatnění slevy je, že dítě žije se slevu uplatňujícím poplatníkem ve společné domácnosti. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Pro uplatnění slevy je nutné počkat na konec zdaňovacího období a slevu uplatnit buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo při podání daňového přiznání. Výše nároku se prokazuje potvrzením od provozovatele zařízení péče o dítě.

Sleva na děti

Pravidla daňového zvýhodnění pro děti jsou upravena v § 35c zákona o daních z příjmů. Daňovou slevu může uplatnit poplatník, který žije se svým vyživovaným dítětem ve společné domácnosti – vždy ale pouze jeden z rodičů.

Zaměstnanci si mohou daňovou slevu na dítě uplatnit i na měsíční bázi, podnikatelé a OSVČ ji uplatňují až v daňovém přiznání.

Výše daňové slevy pro děti závisí na počtu dětí a činí:

 • 15 204 Kč ročně na první dítě (1267 Kč měsíčně),
 • 22 320 Kč na druhé dítě (1860 Kč měsíčně),
 • 27 840 Kč na třetí a další dítě (2320 měsíčně).

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, sleva na něj se zvyšuje na dvojnásobek (bez průkazu se vyšší sleva prokazuje rozhodnutím úřadu o jeho přiznání).

Vyživovaným dítětem se rozumí nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti do měsíce jeho 18. narozenin včetně, a zletilé dítě do 26 let věku včetně, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (tj. student) a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. Sleva se neuplatňuje první den v měsíci, kdy dítě dosáhne 18. nebo 26. roku.

Slevu na čerstvě narozené dítě je možné uplatnit už za měsíc, ve kterém se narodilo (nezáleží přitom na konkrétním dni).

Pro prokázání nároku na daňovou slevu na dítě musíte dodat rodný list (pouze poprvé) a případně potvrzení o studiu. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, dokládáte také tento průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

Jelikož si může slevu na dítě uplatnit pouze jeden z rodičů, budete potřebovat také potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, jestli a v jaké výši (ne)uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí.

Daňový bonus: výhodná daňová úleva

Daňový bonus je jedinečným druhem daňové úlevy, který může po odečtení od daně snížit vaši bilanci až do minusu. Pokud vám po odečtení daňového bonusu vznikne záporné číslo, můžete požádat finanční úřad o vrácení přeplatku vzniklého díky daňovému bonusu.

Abyste měli nárok na daňový bonus, musíte mít za předchozí rok zdanitelné příjmy ze zaměstnání nebo podnikání minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2022 to odpovídá částce 97 200 Kč, zatímco pro příjmy za rok 2023 to činí 103 800 Kč. Daňový bonus již nemá žádné omezení výše ani na měsíční, ani na roční bázi.

Nová sleva za zrušenou exekuci

Od roku 2022 je zavedená nová daňová sleva, kterou lze poprvé uplatnit v letošním zúčtování nebo přiznání. Tato sleva se týká zastavení neúspěšně vymáhaných exekucí (bez částečného úspěchu) trvajících déle než 3 roky a pohledávek do 1 500 Kč (bez příslušenství dluhu).

Věřitelé, jejichž exekuce byly zastaveny, si mohou v souladu s § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů uplatnit daňovou slevu ve výši náhrady za vymáhanou pohledávku. Věřitelé musí prokázat výši přiznané náhrady za zastavenou exekuci (přiznanou exekutorem při zastavení exekuce) a předložit rozhodnutí o zastavení exekuce.

Náhrada činí 30 % z vymáhané pohledávky. Vzhledem k maximální výši pohledávky 1 500 Kč může nejvyšší sleva za jednu zastavenou exekuci dosáhnout 450 Kč.

Zajímá vás téma daní? Přečtěte si také, jak správně podat daňové přiznání.