Pobočka UNIQA pojišťovny

Na rychlosti záleží. Obzvlášť, když jde o řešení škod na vašem majetku. UNIQA proto nyní zaručuje vyplacení pojistného plnění z pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti do dvou pracovních dnů od dodání všech potřebných podkladů.

UNIQA pojišťovna se v rámci plnění svého strategického cíle „Client Centricity“, tedy zaměření na maximální spokojenost zákazníků, rozhodla zrychlit vyřizování škod. Změna se týká nejnovějšího retailového pojistného produktu Domov & bezpečí, který kombinuje pojištění majetku a pojištění odpovědnosti.

Tento sofistikovaný produkt, který zajišťuje komplexní ochranu občanského majetku (včetně pojištění odpovědnosti), byl úspěšně uveden v minulém roce prostřednictvím pobočkové sítě UNIQA. Brzy se však rozšíří i do dalších distribučních kanálů této renomované pojišťovny.

Jak pojišťovna přistupuje k řešení škod?

UNIQA pojišťovna zavádí několik důležitých kroků, které zajistí rychlé a efektivní vyřízení pojistných událostí:

  • Výplata pojistného plnění nebo písemné oznámení o výplatě: V případě, že klient utrpí škodu a má nárok na pojistné plnění, UNIQA pojišťovna okamžitě provede výplatu částky na účet pojištěného. Alternativně, pokud dojde k uzavření škody a vyplacení pojistného plnění, klient obdrží písemné oznámení od UNIQA o této výplatě.
  • Zamítnutí škody s vysvětlením: V případě, že UNIQA pojišťovna z jakéhokoli důvodu zamítne škodu jako nelikvidní, klienta informuje v rámci stejné lhůty jako v předchozím případě, a vše doplní zdůvodněním rozhodnutí. Klient tak vždy má v ruce jasné a srozumitelné vysvětlení důvodu zamítnutí.
  • Prodloužení lhůty při složitějších škodách: Pokud při vyšetřování a posuzování škody nelze dosáhnout řešení do 2 dnů, UNIQA pojišťovna oznámí klientovi důvod tohoto prodlení a může žádat o další spolupráci klienta. Stejně tak, pokud k vyřízení škody potřebuje pojišťovna dodatečnou dokumentaci nebo spolupráci s jinými subjekty, například Policií ČR, hasiči nebo znalci, pojišťovna zajistí, aby klient byl informován o dalším postupu a možné potřebě součinnosti.
  • Rychlé uzavření škody: Jakmile jsou všechny potřebné informace a dokumentace doplněny, UNIQA pojišťovna se zavazuje, že škodu uzavře do dvou pracovních dnů. Tímto způsobem se pojišťovna snaží minimalizovat časovou prodlevu a co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit škodní událost ve prospěch klienta.

Jak vyřízení škody urychlit?

Aby mohla UNIQA vyřídit likvidaci pojistné události do 2 pracovních dnů, je potřeba splnit následující kritéria:

  1. Dostupnost podkladů a dokumentace: UNIQA musí mít k dispozici veškeré podklady a informace nutné k prošetření škody a stanovení rozsahu pojistného plnění. Důkladná dokumentace je klíčová pro rychlé a efektivní vyřízení pojistné události.
  2. Identifikace oprávněné osoby a platebních údajů: UNIQA musí znát identitu osoby oprávněné k čerpání pojistného plnění a její platební údaje. Tím se zajistí řádná a bezpečná výplata pojistného plnění.
  3. On-line podání škody: Klient musí požádat o úhradu škody z pojištění on-line a následně do systému nahrát veškeré potřebné podklady pro řešení dané škody. Elektronický způsob podání urychluje celý proces a umožňuje rychlou komunikaci mezi klientem a pojišťovnou.

UNIQA klade velký důraz na co nejrychlejší vyřizování pojistných událostí ve prospěch svých klientů. Splnění všech uvedených podmínek umožňuje rychlé ukončení likvidace škody do dvou pracovních dnů.

Hodí se vědět

Urychlené ukončení likvidace není možné v případě, že se jedná o pojistnou událost z hromadných kalamitních událostí, jako jsou velké povodně, masivní krupobití, vichřice a podobně. V těchto mimořádných situacích může pojišťovna řešit výrazně větší počet škodních událostí, a dočasně tak může dojít k omezení kapacit pro rychlé vyřízení.

Pojišťovna nestíhá? Odpustí vám spoluúčast

UNIQA svůj slib klientům míní opravdu vážně. Na důkaz toho se zavázala, že pokud garantovanou lhůtu nezvládne dodržet, nebude při výplatě pojistného plnění uplatňovat odečet spoluúčasti, který byl sjednán v rámci pojistné smlouvy.

Výše spoluúčasti se přitom může pohybovat až do výše 10 tisíc korun. Tato suma má významný vliv na výši nákladů, které by si klient musel v případě pojistné události hradit sám. Díky tomuto opatření mají klienti jistotu, že pokud by UNIQA své slovo nedodržela, nebudou za to trestáni žádnými dodatečnými poplatky nebo spoluúčastí.