Starší bytové domy před rekonstrukcí

Příjem žádostí o dotace z aktuálního programu Nová zelená úsporám skončí na konci června. Program se po prázdninách vrátí s novými parametry, díky kterým na dotace snáze dosáhnou i obecní bytové domy, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Rovněž nízkopříjmové domácnosti dostanou speciální podporu.

Přihlášky do programu Nová zelená úsporám lze podat do 30. června do 15:00 hodin spolu se všemi potřebnými dokumenty. Následně bude program během letních prázdnin pozastaven. Vrátit by se měl v září, a to s novými zjednodušenými postupy pro podání a vyřízení žádostí a dalšími inovacemi.

Celková výše dotací bude zvýšena a budou preferovány komplexní rekonstrukce. Rovněž bude rozšířen okruh možných žadatelů z řad bytových domů. Nízkopříjmové domácnosti a domy ve vybraných obcích s rozšířenou působností navíc získají zvláštní podporu.

Nový program přinese řadu změn

V novém programu bude na dotace pro bytové domy více peněz, větší podporu dostanou také komplexní rekonstrukce. Současně se rozšíří možnosti žadatelů o dotace na bytové domy. Speciální podporu dostanou nízkopříjmové domácnosti a domy ve znevýhodněných obcích.

Další změny podpoří přechod domácností ze zastaralých plynových kotlů na moderní tepelná čerpadla a nahrazení méně ekologických tepelných zdrojů „zelenějšími“ alternativami. S tím souvisí také zjednodušení procesu žádání o dotace na fotovoltaické systémy.

Žádost o dotace bude jednodušší

Podobně jako u programu Nová zelená úsporám Light již nebude nutné k žádosti přikládat faktury. To usnadní zejména situaci u bytových domů, kde bylo obtížné shromáždit desítky faktur.

Nově se dotace vážou na jednotkové ukazatele, například počet vyměněných oken nebo plochu zateplené fasády. Pro vyplacení dotace bude stačit závěrečná zpráva od technického dozoru, která potvrdí provedení požadovaných úprav v předepsaném rozsahu a kvalitě. Faktury budou stále archivovány a mohou být kontrolovány v budoucnu.

Levnější rekonstrukce pro družstva

Nová zelená úsporám přináší také inovace zaměřené na bytové domy vlastněné družstvy a SVJ. Důležitou novinkou je například možnost zálohového vyplácení dotace, tj. vyplacení prostředků předem.

Další novinky se týkají nízkopříjmových domácností. Aktuálně je pro provedení renovací vyžadován souhlas všech vlastníků nebo členů družstva. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, které program spravují, však přihlížejí k tomu, že tyto renovace často představují finanční břemeno pro méně majetné členy družstev. Snaží se proto najít řešení, které by minimalizovalo finanční zátěž a umožnilo snazší realizaci renovací.

Jednou z řešení je poskytnutí zvláštního bonusu pro společenství vlastníků a bytová družstva, který bude přidělen na každou nízkopříjmovou domácnost. Výše zvýhodnění může být až 150 tisíc korun na domácnost s nižšími příjmy. Jak velký bonus bude, závisí na rozsahu provedeného zateplení a na podlahové ploše družstevních bytů v těchto domácnostech.

Bonus je vázán na konkrétní domácnost, což znamená, že její příspěvek do společného rozpočtu na zateplení bude snížen o tuto částku. V případě, že je ve společném fondu již dostatek prostředků, budou dané domácnosti odpouštěny budoucí příspěvky do fondu až do výše bonusu.

Pro určení nízkopříjmovosti se použije stejná definice jako u programu Nová zelená úsporám Light. Aby byl nárok uznán, všichni členové dané domácnosti (kromě dětí) musí:

  • být starobními důchodci,
  • mít třetí stupeň invalidity,
  • pobírat v rozhodném období příspěvek na bydlení.

K žádosti bude třeba přiložit odpovídající dokumenty, které nízkopříjmovost prokáží, jako je rozhodnutí o přiznání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Doplníme, že družstva a SVJ budou moci i nadále žádat o podporu v oblastech, jako je zateplení, zelené střechy, záchyt a využití dešťové vody, výsadba zeleně a další. Bonus pro nízkopříjmové domácnosti se však vztahuje pouze na zateplení budovy, což zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střechy nebo půdy.

Nová okna pro každého

V září letošního roku bude rozšířen program Nová zelená úsporám Light, aby zahrnoval možnost žádostí nízkopříjmových domácností v bytových domech. Tato aktualizace umožní nízkopříjmovým domácnostem v již zateplených bytových domech požádat o speciální dotaci na výměnu oken. Mají tak příležitost získat finanční podporu od státu ve výši až 12 tisíc korun na každé okno.

Tato dotace může být čerpána již před provedením samotných prací. Pro získání této dotace je nutné, aby žadatel byl vlastníkem bytu a splňoval podmínky pro nízkopříjmové domácnosti.

Domy ve znevýhodněných obcích získají bonus

Pro vlastníky domů situovaných v obcích s rozšířenou působností, které jsou státem uznány jako znevýhodněné, je k dispozici zvláštní výhodná dotace. Tato dotace bude navýšena o 10 procent. Při vyplňování online žádosti systém automaticky identifikuje, zda se daná obec řadí mezi znevýhodněné. Pokud se potvrdí, že tuto podmínku splňujete, bude dotace automaticky zvýhodněna o 10 procent.