Mladý pár chytá do kýblů vodu z protékající střechy domu.

Cena nemovitostí i vybavení domácnosti se neustále mění, proto je nutné pojistné smlouvy soustavně aktualizovat. Nepodceňujte tuto skutečnost a nechte si hodnotu svého majetku pravidelně přepočítat. Nedostatečné krytí majetku může být totiž v případě pojistné události velmi nákladné.

Dalším problémem může být tzv. indexace, která může vést k podpojištění. Indexace totiž znamená automatické navyšování pojistné částky o určitou procentuální hodnotu každý rok bez přepočtu na skutečnou hodnotu majetku. Proto je vhodné si zkontrolovat, zda není pojistná částka ve srovnání s hodnotou majetku příliš nízká. Nezapomínejte  tedy na pravidelnou aktualizaci a kontrolu vašeho pojistného plánu.

Podpojištění nemovitosti

Podpojištění majetku může nastat z několika důvodů. Jedním z nich je právě nedostatečná aktualizace hodnoty majetku ve smlouvě, kvůli níž sjednané pojištění někdy přestává plnit svůj účel. Výrazný podíl na podpojištění má také inflace a růst cen majetku. Jestliže index spotřebitelských cen roste, zvyšuje se i faktická hodnota majetku. A pokud ji pravidelně neaktualizujete i ve smlouvě, zakládáte si na problém.

Dalším důvodem podpojištění může být stavba nebo rekonstrukce nemovitosti. V průběhu těchto prací cena nemovitosti obvykle stoupá, což také zvyšuje riziko podpojištění, pokud není hodnota majetku aktualizována.

I malá změna v hodnotě majetku může mít výrazný vliv na výši pojistného plnění v případě pojistné události. Z tohoto důvodu je důležité pravidelně aktualizovat hodnotu majetku ve smlouvě a zajistit si tak dostatečné krytí. I když se platba pojistného zvýší, v případě pojistné události bude finanční plnění odpovídat skutečné hodnotě způsobené škody.

Jak lze podpojištění alespoň částečně zabránit?

Klienti mohou předejít podpojištění pomocí indexace, kterou některé pojišťovny nabízejí. Indexace umožňuje, aby se pojistná částka pravidelně zvyšovala v souladu s vývojem trhu, aby odpovídala aktuální hodnotě majetku.

Mějte však na paměti, že ani indexace nemusí být dostatečná ochrana proti podpojištění v případě větších změn hodnoty majetku, jako je například rekonstrukce. Proto je důležité pravidelně aktualizovat hodnotu majetku ve smlouvě.

Kdy může dojít ke krácení pojistného plnění?

Pokud likvidátor pojistné události přijde na to, že maximální možné plnění (pojistná částka) je nižší než skutečná hodnota majetku, pravděpodobně dojde ke krácení na pojistném plnění. A to i v případě, že by Vám původně sjednaná částka k pokrytí škody stačila.

Pojišťovny často uplatňují toleranční procentuální hranici, obvykle kolem 20 %, a pokud tato hodnota není překročena, ke krácení nedojde. Avšak v případě vyšší odchylky, než kterou pojišťovna stanovila, bude pojistné plnění kráceno o procentuální poměr mezi maximálním možným plněním dle pojistné smlouvy a reálnou pojistnou hodnotou nemovitosti. Maximální plnění se totiž považuje za částku, která odpovídá nejvyšší možné škodě na majetku.

Příklad: Pokud si pojistíte dům za 6 milionů Kč, ale jeho skutečná hodnota je 12 milionů Kč, a dům je zničen ohněm, očekáváte plnění ve výši 6 milionů Kč. Nicméně, protože smluvní částka odpovídá pouze 50 % skutečné hodnoty majetku, pojišťovna pokrátí plnění o 50 %. Ve výsledku tedy obdržíte jen 3 miliony korun a zbývající náklady musíte uhradit sami.

Abyste předešli problémům s pojištěním nemovitosti a domácnosti, dodržujte následující kroky:

  • Pravidelně aktualizujte pojistnou smlouvu minimálně jednou za 3 roky, aby byla v souladu se skutečnou hodnotou majetku.
  • Při stavebních a jiných úpravách nemovitosti, které zvyšují hodnotu majetku, nezapomeňte zvýšit pojistnou částku.
  • Pokud provádíte dostavbu nebo rozšíření nemovitosti, nezapomeňte také aktualizovat rozlohu nemovitosti ve smlouvě, aby odpovídala novému stavu.
  • Volte raději vyšší pojistnou částku, aby byl váš majetek v případě škodní události dostatečně krytý.
  • Sledujte aktuální ceny nemovitostí na relevantních portálech, aby byla vaše pojistná částka v souladu se skutečnou hodnotou nemovitosti na trhu.

Dodržováním těchto kroků zajistíte, že vaše pojištění bude odpovídat aktuálním potřebám a hodnotě vašeho majetku. Předejdete tak nepříjemným překvapením při pojistném plnění.

Pojištění nemovitosti vs. pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jsou dvě různé formy pojištění, které lidé sjednávají pro finanční zabezpečení v případě živelných katastrof, krádeží či jiných událostí. Každé z nich však chrání jinou část majetku pojištěnce.

Pojištění domácnosti pokrývá věci uvnitř nemovitostí. Zahrnuje předměty, které nejsou pevně spojeny se zemí a lze je přemístit, jako například nábytek, elektroniku či oblečení.

Pojištění nemovitosti naopak chrání celý objekt nemovitosti a předměty, které jsou s ním pevně spojené, jako jsou podlahy, zdi, schodiště, radiátory či obklady.

Některé vybavení, jako jsou kuchyňská linka, sanita v koupelně nebo vestavěný nábytek, může být zařazeno různě v závislosti na pojišťovně. Mohou být zahrnuty jak v pojištění domácnosti, tak v pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti mohou sjednat jak vlastníci nemovitosti, tak její nájemníci (na základě nájemní smlouvy). Pojištění nemovitosti naproti tomu může sjednat pouze majitel nemovitosti.