Klient podepisuje smlouvu o životním pojištění

Důvodů ke změně životního pojištění může být celá řada. Pokud vám stávající pojistka nevyhovuje nebo objevíte poskytovatele s atraktivnějšími podmínkami, možná nastal čas smlouvu vypovědět a přejít jinam.

Než tak učiníte, je důležité se seznámit s legislativou, která upravuje odstoupení od pojistné smlouvy, i s podmínkami jednotlivých poskytovatelů. Jakmile budete mít jasný přehled o svých povinnostech souvisejících s výpovědí, zrušení nevýhodného pojištění se stane snadným úkolem.

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění chrání váš nejcennější majetek – váš život a zdraví. Před zrušením takové pojistky byste měli zvážit několik důležitých otázek. Je nutné se ptát, zda máte dostatek financí pro zajištění rodiny v případě vaší smrti. Rovněž byste měli mít finanční rezervu pro případ vážné nemoci, hospitalizace, ztráty zaměstnání kvůli úrazu a podobně. Životní pojištění tyto neočekávané události pomáhá překlenout, a proto byste ho neměli rušit bez vážného důvodu.

Ukončení životního pojištění může být rozumným krokem, pokud jste našli poskytovatele, který vám může nabídnout lepší podmínky, výhodnější pojistné, nebo na vás zkrátka působí důvěryhodnějším dojmem. Je však důležité porovnat nabídku nové pojišťovny se stávající smlouvou, abyste předešli možným nesrovnalostem. Všeobecně platí, že přechod k novému poskytovateli je výhodný, pokud vám za nižší pojistné nabízí lepší krytí.

Postup pro výpověď pojistné smlouvy

Běžně životní pojištění končí uplynutím pojistné doby nebo v případě pojistného plnění v důsledku úmrtí pojištěného. Pojistnou smlouvu však můžete vypovědět z jakéhokoli důvodu, ať už chcete přejít k jinému poskytovateli, nebo ušetřit na měsíčním pojistném. Pro zahájení tohoto procesu je nutné vyplnit formulář pro výpověď životního pojištění.

Pokud splníte veškeré podmínky pro výpověď nebo odstoupení od pojistné smlouvy, poskytovatel je povinen vám vyhovět. Je důležité podat žádost písemně. Některé pojišťovny nabízí vzorový formulář pro výpověď životního pojištění přímo na svých webových stránkách. Stačí tento formulář vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit na příslušnou pobočku pojišťovny.

4 možnosti vypovězení pojistné smlouvy

Podmínky pojistné smlouvy určují lhůtu pro výpověď životního pojištění a pro podání žádosti o zrušení pojistky. Každá pojišťovna má své požadavky nastavené jinak, proto je důležité si je před podepsáním smlouvy pečlivě přečíst. Obecně existují čtyři způsoby, jak vypovědět smlouvu a zrušit nevýhodné pojištění:

  1. Odstoupení – Pokud vám pojišťovna poskytla nepravdivé či neúplné údaje týkající se sjednaného produktu, máte právo odstoupit od smlouvy do dvou měsíců od chvíle, kdy jste se o nepravdivosti údajů dozvěděli.
  2. Vypovězení do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy – Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, stanovuje, že klient má právo smlouvu vypovědět do dvou měsíců od jejího sjednání.
  3. Výpověď ke konci pojistného období – Pokud se rozhodnete vypovědět pojistnou smlouvu, která již trvá déle než 2 měsíce, je nutné podat žádost o zrušení pojištění minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.
  4. Ukončení dohodou – Poslední možností, jak se zbavit nevýhodného životního pojištění, je ukončit jej na základě dohody. V takovém případě je nutné počkat na vyjádření poskytovatele, který může dohodu zamítnout. Smlouva zaniká až ve chvíli, kdy vám pojišťovna potvrdí, že na dohodu přistupuje.

Nevýhody zrušení životního pojištění

Hlavním benefitem zrušení pojistky je úspora prostředků za pojistné. To však neplatí, pokud máte sjednané investiční nebo kapitálové životní pojištění. Pokud se rozhodnete zrušit pojištění bez přechodu k jinému poskytovateli, je třeba počítat s následujícími nevýhodami:

  • Ztratíte pojistné krytí.
  • Cena nového životního pojištění s přibývajícím věkem stoupá.
  • Lhůta pro možnost využití pojistného plnění (čekací doba) se u nově sjednaného životního pojištění začne počítat odznova.
  • Pokud jste uplatňovali slevu na dani z příjmů, budete muset vrátit finančnímu úřadu uspořené peníze za posledních 10 let.

Co se stane, pokud přestanete platit pojistné?

Jestliže přestanete platit pojistné, na kterém jste se s poskytovatelem dohodli, bude spuštěn proces upomínkového řízení, pokud smlouvu ještě nemáte ukončenou. Upomínky vám budou zasílány poštou nebo elektronicky a zaměstnanec pojišťovny se s vámi nejspíše spojí i telefonicky, aby se zvýšila pravděpodobnost, že pojistné zpětně uhradíte. Pokud i přes upomínání stále platbu nepošlete, má poskytovatel právo s vámi smlouvu ukončit.

Pojištění zaniká po uplynutí lhůty k zaplacení, kterou poskytovatel stanovil v upomínce, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Pokud však nepošlete platbu i po této lhůtě, poskytovatel má právo vymáhat neuhrazené platby. Je důležité mít na paměti, že plánování přestat platit pojistné není dobrý způsob, jak ukončit životní pojištění. V pojistných podmínkách, které jste přijali při podepsání smlouvy, je vždy uvedeno, co se stane, pokud nezaplatíte pojistné ani po lhůtě stanovené v upomínce. Ve většině případů se poskytovatel rozhodne neuhrazené platby vymáhat, což pro vás může být velmi nákladné.

Přestup k nové pojišťovně

Přechod od jedné pojišťovny k druhé není vždy bez problémů a vyžaduje určitou opatrnost. Pokud máte staré životní pojištění a chcete přejít k novému poskytovateli, musíte dávat pozor na některá úskalí. Pokud se například v průběhu trvání pojištění zhoršil váš zdravotní stav, nebo se vám přibývajícím věkem objevily zdravotní potíže, nové pojištění může být dražší, a to z prostého důvodu –  pro pojišťovnu jste rizikovějším klientem a pravděpodobnost pojistného plnění je vyšší.

Pokud se rozhodnete zrušit své stávající životní pojištění a přejít k jinému poskytovateli, budete mít nárok na tzv. odkupné. Jeho výše je stanovena v pojistné smlouvě a obvykle činí zhruba 50 % kapitálové hodnoty. Je výhodné nechat si tuto částku zaslat přímo na účet nového pojištění, abyste se vyhnuli problémům s finančním úřadem. Pokud totiž životní pojištění využíváte pro slevu na dani z příjmů a necháte si odkupné zaslat na svůj účet, musíte zpětně vrátit úřadu uspořené prostředky za posledních 10 let, bez ohledu na to, zda je následně použijete na nový produkt či nikoliv.

Pokud tedy plánujete přejít k novému poskytovateli, je dobré sjednat nové životní pojištění ještě před zrušením stávajícího, aby bylo možné odkupné zaslat na nový produkt bez prodlení. Pokud budete postupovat podle těchto doporučení, budete mít méně starostí s daněmi. Změnu však musíte uvést v následujícím daňovém přiznání, ke kterému je třeba přiložit kopii nové pojistné smlouvy.