Dokumentace k povinnému ručení v kanceláři pojišťovacího agenta.

Povinné ručení se běžně uzavírá na dobu jednoho roku s tím, že po uplynutí této lhůty dochází k automatickému prodloužení smlouvy. Svou smlouvu však můžete z různých důvodů také vypovědět. Jednotlivé situace si nyní blíže popíšeme.

Výpověď smlouvy ke konci pojistného období

Pokud chcete změnit pojišťovnu, můžete to provést ke dni, kdy vám končí pojistná smlouva u původního poskytovatele. Výpověď pojistné smlouvy musí být obvykle doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před koncem smlouvy. Pokud tuto lhůtu nestihnete, smlouva bude ukončena až na konci následujícího období.

Pokud například máte povinné ručení s počátkem smlouvy 15. července 2022 a den výročí pojištění vychází na 15. července 2023, výpověď smlouvy musí být doručena pojišťovně nejpozději do 2. června 2023. Pokud výpověď posíláte poštou, je nutné dokumenty odeslat alespoň o dva nebo tři pracovní dny dříve, abyste měli jistotu, že je pojišťovna obdrží včas.

Výpověď smlouvy do dvou měsíců od sjednání pojištění

Právo na odstoupení od smlouvy je vázáno na lhůtu dvou měsíců od data sjednání, a lze ho uplatnit bez uvedení důvodu. Po oznámení o odstoupení od smlouvy bude povinné ručení ukončeno osm dní po doručení vaší výpovědi.

Je důležité dodržet tuto lhůtu a zaslat výpověď včas, aby byla považována za platnou a aby se vám zbytečně neúčtovaly poplatky.

Ukončení smlouvy dohodou

Pokud nejste spokojeni se svou stávající pojistkou, můžete se zkusit s pojišťovnou dohodnout na ukončení povinného ručení. Tato dohoda ovšem musí být schválena oběma stranami, tedy pojistníkem i pojistitelem.

Velmi často se stává, že výpověď z důvodu hledání levnějšího pojištění pojišťovny jednoduše neakceptují. Pokud však máte relevantní důvody pro ukončení smlouvy, jako je například prodej vozidla, pojišťovny bývají vstřícnější. Možnosti ukončení smlouvy doporučujeme vždy předem konzultovat s pojišťovnou.

Vyřazení vozidla z evidence vozidel

Pokud svůj vůz neplánujete nějakou dobu používat, můžete ho nechat vyřadit z evidence vozidel u příslušného úřadu. Vaše smlouva o povinném ručení pak zaniká v den, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence.

K ukončení pojistné smlouvy je nutné doložit pojišťovně kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. V případě, že si chcete ponechat registrační značky, můžete je uložit do depozitu po dobu maximálně 18 měsíců. Pokud je však po 12 měsících nevyzvednete, budou automaticky vyřazeny. Můžete si však zažádat o prodloužení doby uložení na dalších 6 měsíců.

Změna vlastníka

V případě změny vlastníka vozidla je nutné předložit pojišťovně kupní smlouvu podepsanou oběma stranami a kopii velkého technického průkazu s novým majitelem. Pojišťovna ukončí pojistnou smlouvu v den, kdy obdrží oznámení o změně vlastnictví.

Je důležité předložit kompletní a platné dokumenty, aby byla změna vlastnictví uskutečněna v souladu s právními předpisy a aby bylo možné uzavřít novou pojistnou smlouvu s novým vlastníkem vozidla.

Odcizení vozidla

Při odcizení vozidla je důležité včas kontaktovat pojišťovnu a informovat ji o situaci. Následně je nutné předložit kompletní dokumentaci, která potvrzuje odcizení vozidla včetně policejního protokolu. Ten slouží jako důkaz o události a umožňuje tak snadnější a rychlejší proces ukončení platné pojistné smlouvy.

Před zasláním výpovědi a policejního protokolu je vhodné seznámit se s podmínkami a postupy pojišťovny pro ukončení pojistné smlouvy v případě odcizení vozidla. To pomůže minimalizovat případné problémy a zbytečné náklady spojené s ukončením smlouvy.

Výpověď smlouvy po vzniku pojistné události

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše pojišťovna řešila pojistnou událost, máte možnost svou smlouvu vypovědět. Výpověď pojistné smlouvy lze podat do tří měsíců od oznámení vzniku události. Od data doručení výpovědi se pak začíná počítat měsíční výpovědní lhůta.

Při výpovědi ze smlouvy v důsledku pojistné události vám pojišťovna vrátí přeplatek pojistného na váš bankovní účet, nebo vám ho zašle poštovní složenkou na adresu uvedenou ve smlouvě. Samozřejmě pouze v případě, že jste pojistné platili pravidelně a předem. Výše přeplatku závisí na tom, kolik času zbývá do konce platnosti pojistné smlouvy.

Pokud podáváte výpověď v důsledku pojistné události, nezapomeňte shromáždit nezbytné důkazy a dokumentaci ohledně události – jen tak vám pojišťovna vaši výpověď uzná. Pokud se nejste schopni s pojišťovnou ohledně pojistné události dohodnout, můžete se obrátit také na soud.

Zvýšení pojistného

Pokud dojde ke zvýšení pojistného ručení vašeho vozidla, máte jako pojistník právo vypovědět platnou pojistnou smlouvu do jednoho měsíce od data oznámení o zvýšení pojistného.

V případě zvýšení pojistného ručení je vhodné zvážit, zda není výhodnější uzavřít pojistnou smlouvu u jiné pojišťovny, která nabízí výhodnější pojistné podmínky. Novou pojistnou smlouvu je v takovém případě nutné uzavřít před vypršením platnosti původní pojistky.

Nezapomeňte zaslat výpověď pojišťovně včas – doporučujeme si také vyžádat potvrzení o přijetí výpovědi. Minimalizujete tak riziko dalších nákladů spojených s neplatnou pojistnou smlouvou.