Pojistitel je zpravidla právnická osoba, která má na území České republiky oprávnění k provozování pojišťovací činnosti. Musí samozřejmě splňovat zákonem stanovené podmínky.

Činnosti, práva i povinnosti pojistitelů jsou upraveny zvláštními předpisy.

Úlohou pojistitele je převzít na sebe finanční zodpovědnost za následky rizika nebo nehody za předem stanovených podmínek a za určitou platbu, kterou pojištěný musí platit.

Pojistitel uzavírá s pojištěným pojistnou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky a výše pojištění. Pojistitel také provádí výpočet rizik a stanovení přiměřené ceny pojistného, které se musí platit za pojištění. Pokud dojde k pojistné události, pojištěný má právo požádat o plnění dle sjednaných podmínek. Pojistitel má poté povinnost poskytnout pojistné plnění, které odpovídá podmínkám sjednaných ve smlouvě.

Zkráceně by se tedy dalo říci, že pojistitel = pojišťovna.