Detail ruky, která perem podepisuje výpověď pojištění auta. V pozadí je červený model vozu.

V České republice převažují 2 hlavní typy pojištění aut: povinné ručení (také známé jako povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a havarijní pojištění.

Povinné ručení je základním pojištěním pro všechny vozy na českých silnicích. Kryje škody, které vaším vozidlem způsobíte třetím osobám, včetně újmy na zdraví a majetku. Povinné ručení je předepsané zákonem a musí být uzavřeno pro každé motorové vozidlo, které je u nás registrované. Pojišťovna vám poskytne povinné ručení na základě předem stanovených cen, které závisí na různých faktorech, jako je typ vozidla, výkon motoru atd.

Naopak havarijní pojištění povinné není. Přesto se hodí ho mít, protože poskytuje ochranu proti různým rizikům, jako jsou nehody, vandalismus, krádeže a další události, které mohou poškodit vaše vozidlo. Jeho cena se liší podle pojišťovny a zvolené úrovně krytí. Havarijní pojištění může zahrnovat různé balíčky, které řeší škody vzniklé v důsledku nehody, krádeže, poškození skel a podobně.

Pojďme se nyní podívat na to, jak tyto pojistky vypovědět.

Kdy se dá pojištění auta vypovědět?

Existuje několik způsobů, jak pojistku ukončit:

Ke konci pojistného období

Jedná se o nejčastější důvod pro vypovězení smlouvy. Ukončení smlouvy je možné vždy ke konci běžného pojistného období.

Ovšem pozor – aby byla výpověď platná, musí být doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před ukončením pojistného období. Pokud tato šestitýdenní lhůta nebude respektována, dojde k ukončení pojištění až na konci následujícího pojistného období.

Do dvou měsíců od sjednání pojištění

Pokud jste uzavřeli novou pojistnou smlouvu teprve nedávno a nejste s ní spokojeni, můžete od smlouvy odstoupit do dvou měsíců od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Pojištění následně zanikne po osmi dnech od doručení výpovědi.

Po pojistné události 

Pojistnou smlouvu máte možnost vypovědět rovněž do tří měsíců od okamžiku, kdy došlo k oznámení pojistné události. Pojistná smlouva bude poté ukončena po uplynutí 30 dnů od doručení výpovědi.

Výpověď z důvodu změny vlastníka (prodej)

Pokud dojde k prodeji vašeho vozidla a tím i k změně vlastníka, často to bývá důvodem pro ukončení smlouvy. V takovém případě byste měli co nejdříve oznámit tuto skutečnost své pojišťovně, nejlépe zasláním písemné výpovědi.

Ujistěte se, že výpověď obsahuje váš vlastnoruční podpis. Ideálně by měla být doplněna také kopií odhlášeného velkého technického průkazu se záznamem změny majitele vozidla – většina pojišťoven tento dokument vyžaduje. Případně můžete přiložit i kupní smlouvu.

Vyřazení vozidla z evidence

Výpověď smlouvy je možná i v případě odhlášení vozidla z evidence vozidel. K výpovědi je třeba přiložit technický průkaz nebo potvrzení o ekologické likvidaci, případně doklad o vyřazení vozidla. Pojištění bude ukončeno v den, kdy dojde k vyřazení vozidla z evidence.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Krádež vozidla může být dalším důvodem pro ukončení pojištění. Aby vám poskytovatel takovou výpověď uznal, je ale nutné k ní přiložit policejní protokol, který odcizení vozidla dokládá.

Výpověď v souvislosti s úpravou pojistného ze strany pojišťovny

Pojišťovna je povinna o nově stanovené výši pojistného pojistníka informovat, a to dva měsíce před splatností pojistného. Jestliže s novou výší pojistného nesouhlasíte, můžete smlouvu zrušit do jednoho měsíce od doručení oznámení o navýšení pojistného.

Ukončení pojistné smlouvy dohodou

Poslední možností, jak pojistku ukončit, je dohoda. Tu ale musí schválit jak pojistník (vy), tak pojistitel (pojišťovna). Předem však varujeme, že většina pojišťoven vám nemusí vyhovět a smlouvu vám jednoduše nevypoví. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodů například levnějšího pojištění.

Co by měla obsahovat výpověď pojištění auta?

Pokud chcete pojistnou smlouvu ukončit, je nezbytné napsat formální výpověď pojištění auta. Ta by měla obsahovat zejména:

  • Jméno a adresu pojišťovny.
  • Důvod výpovědi.
  • Číslo pojistné smlouvy.
  • Osobní údaje o pojistníkovi (jméno, rodné číslo, adresu).
  • Aktuální datum a místo, kde jste výpověď sepsali.
  • Váš vlastnoruční podpis.

Výpověď můžete odeslat poštou na adresu pojišťovny. Některé pojišťovny však nabízejí také možnost vyplnění online formuláře nebo přijímají naskenované dokumenty zaslané e-mailem.

Výpověď jste vyřídili? Rádi vám pomůžeme s výběrem nové pojistky, která pro vás bude výhodnější.