Žena s poraněnou a ovázanou rukou vyplňuje formulář s hlášením úrazu.

Pojištění zaměstnanců si v ČR povinně vyřizuje každý zaměstnavatel. Oproti komerčnímu pojištění odpovědnosti se ale to zákonné v mnohém liší. Shrnuli jsme pro vás to nejpodstatnější.

Co je zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

České právo garantuje každému zaměstnanci základní pojistnou ochranu, pokud ho potká pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Každý zaměstnavatel si proto musí vyřídit pojistku, ze které se případné plnění vyplatí. Tato povinnost se týká všech firem i živnostníků, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance. Je přitom jedno, jestli jde o zaměstnance na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu (DPČ i DPP).

Zákonné pojištění odpovědnosti se vztahuje dokonce i na zahraniční podniky, které za své zaměstnance v ČR odvádí sociální pojištění.

Detailně toto pojištění upravuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.

Jak pojistka funguje?

Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele slouží jako jakýsi štít pro případ, že bude pracovník od firmy požadovat náhradu škody. Například když ho potká pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

V takové situaci zaměstnanec dostane pojistné plnění rovnou od pojišťovny.

Zaměstnavatel se tak nemusí bát žádných vysokých účtů za náhradu škody. A to i přesto, že z právního hlediska za odškodnění zaměstnance stále zodpovídá (podle § 265–§ 271u zákoníku práce).

Klidnější spaní má i zaměstnanec. Pojistka je garantovaná zákonem, takže si může být jistý, že své odškodné dostane.

Pojištění navíc motivuje zaměstnavatele k tomu, aby se o bezpečnost zaměstnanců při práci dobře staral. A předcházel tak sporům o náhradu škody.

Na rozdíl od komerčních pojistek se v tomto případě neuzavírá klasická pojistná smlouva. Není totiž potřeba – pojištění garantuje přímo zákon.

Na co se pojištění zaměstnavatele vztahuje

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele kryje škody, které zaměstnanci utrpí:

 • při pracovním úrazu,
 • následkem nemoci z povolání.

Co je pracovní úraz?

Když se zaměstnanec při výkonu práce zraní (nebo v nejhorším zemře), považuje se to za pracovní úraz.

Mezi pracovní úrazy patří i zranění, která vzniknou při pracovní cestě. Ovšem jen pokud k nim dojde při cestě na místo služební cesty nebo při pracovních povinnostech. Když si zlomíte nohu na večírku po jednání, za pracovní úraz se to považovat nedá.

Pracovním úrazem není ani zranění nebo smrt, ke kterým došlo při cestě do práce.

Pracovní úrazy se dělí na:

 • smrtelné – úrazy, na jejichž následky poškozený do 1 roku zemře (nemusí tedy jít jen o úmrtí přímo na pracovišti);
 • závažné – zranění s hospitalizací delší než 5 dní;
 • ostatní – pojišťovnu zajímají zejména úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny, u kterých se řeší více administrativy.

Pokud se vám stane pracovní úraz, máte nárok na náhradu za:

 • věcnou škodu – například za váš majetek zničený při nehodě;
 • výdaje na léčbu – náklady na léky, rehabilitace či ošetřovatele (pokud je nehradí zdravotní pojišťovna);
 • ušlý výdělek – pojištění vám tak kompenzuje nižší výdělek během pracovní neschopnosti i případné snížení budoucího výdělku (například u trvalých následků);
 • bolest a ztížení společenského uplatnění – jde o jednorázové odškodné, které se vyplácí na základě lékařského posudku (typicky se s ním setkáte u vážnějších obtíží a trvalých následků).

Pokud následkem pracovního úrazu zemřete, dostanou odškodné pozůstalí. Pojišťovna vyplatí jednorázové odškodné nejbližším (například manželovi) a uhradí eventuální náklady na výživu pozůstalých (nejčastěji dětí). Pomůže také se zaplacením pohřbu.

Výše uvedené náhrady vyplácí pojišťovna právě ze zákonného pojištění zaměstnavatele.

Co je nemoc z povolání?

Za nemoc z povolání se považuje onemocnění, které zaměstnanci vznikne kvůli práci. Typicky jde o nemoci způsobené v důsledku:

 • působení chemikálií,
 • vystavení záření,
 • výskytu patogenů,
 • vdechování prachu,
 • hluku
 • nebo příliš velké fyzické námahy.

Detailní seznam obtíží, které se považují za nemoci z povolání, stanovuje nařízení vlády 290/1995 Sb.

Pokud onemocníte a pracujete v podmínkách, ve kterých daná nemoc z povolání běžně vzniká, máte nárok na náhradu škod.

Abyste ale odškodné získali, musíte si obstarat lékařský posudek o nemoci z povolání. Vystaví vám ho specializovaná klinika nebo ambulance pro nemoci z povolání.

Typy náhrad jsou stejné jako v případě pracovních úrazů. I v tomto případě dostanete peníze z povinného pojištění zaměstnanců.

Koho se týká pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel povinně hradí pojištění za všechny zaměstnance, kteří u něj pracují na:

 • pracovní smlouvu,
 • dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • nebo dohodu o provedení práce (DPP).

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se nevztahuje na členy statutárních a kontrolních orgánů společností (jednatele, společníky, členy dozorčí rady a další).

Kolik stojí pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jelikož nejde o běžné komerční pojištění, výši pojistného stanovuje zákon – nikoliv ceník pojišťovny.

Částka se vypočítá jako:

Vyměřovací základ se určuje podle stejného postupu jako vyměřovací základ pro sociální pojištění (viz §5 zákona 589/1992 Sb.). A to souhrnně pro všechny zaměstnance.

Platby posíláte čtvrtletněna příslušný účet pojišťovny. V jejich parametrech nezapomeňte uvést číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN (najdete ho na stránkách pojišťovny) a variabilní symbol přiřazený vaší firmě (nejčastěji bývá stejný jako IČO).

Peníze zasíláte vždy v průběhu čtvrtletí do stanoveného data:

 • pojistné za 1. čtvrtletí je splatné do 31. 1.,
 • 2. čtvrtletí do 30. 4.,
 • 3. čtvrtletí do 31. 7.,
 • 4. čtvrtletí do 31. 10.

Poznámka: Pokud zaměstnavatel zaměstnává pouze pracovníky na DPP bez účasti na sociálním pojištění, hradí čtvrtletně jen minimální platbu 100 Kč.

Jak sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jediný poskytovatel, u kterého si aktuálně můžete zákonné pojištění zaměstnanců sjednat, je Kooperativa pojišťovna. Starší pojistky uzavřené do 31. 12. 1992 pak spravuje Generali Česká pojišťovna.

Pojištění vzniká automaticky s přijetím prvního zaměstnance. Jakmile k tomu dojde, zaměstnavatel se musí bezodkladně nahlásit pojišťovně pomocí elektronického formuláře.

Jak hlásit škodní událost?

Pokud dojde k pracovnímu úrazu nebo se u některého ze zaměstnanců objeví nemoc z povolání, musíte vše oznámit pojišťovně.

Postup je následující:

 1. Vyplníte formulář Hlášení o pojistné události.
 2. Přiložíte k němu zápis z knihy úrazů a u úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny také Záznam o úrazu.
 3. Doplníte lékařskou zprávu a případně odborné posudky (o přiznání nemoci z povolání nebo bolestného).
 4. Připojíte doklady, které prokazují zaplacení léčebných výloh.

Pojišťovna následně pojistnou událost prověří a do 15 dnů od skončení šetření vyplatí pojistné plnění.

Změny a zánik pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

V průběhu let se může vaše situace jako zaměstnavatele změnit – v takových případech pojišťovnu o novinkách informujte. Ohlásit musíte například:

 • úpravu adresy sídla,
 • změnu IČO
 • nebo chystanou fúzi.

Ve zvláštních případech musíte pojistku také formálně ukončit. K zániku pojištění typicky dochází při zániku firmy (pokud nemá právního nástupce) nebo v momentě, kdy už nemáte zaměstnance.