Klient podepisující dokumenty.

Faktury patří k jedněm z nejčastěji používaných daňových dokladů. V případě, že je vaším odběratelem podnikatel, máte ze zákona povinnost vystavit mu za zboží nebo službu fakturu či zjednodušený daňový doklad. Soukromým osobám fakturu vystavovat nemusíte, nicméně vystavením faktury můžete předejít riziku pozdní úhrady. Zjistěte o fakturách více.

Co je to faktura a jaké jsou povinné náležitosti faktury?

Fakturou se rozumí standardizovaný dokument, jež slouží jako účetní doklad o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby. V případě neplátců DPH faktura plní roli účetních dokladů, plátci DPH vystavují účetní doklady. Povinné údaje na faktuře jsou stanoveny občanským zákoníkem a odvíjí se od toho, zda jste, nebo nejste plátce DPH. Faktura plátce DPH musí obsahovat více údajů. Povinné náležitosti faktury pro plátce i neplátce DPH si představíme níže. 

S jakými druhy faktur se můžete setkat?

K nejčastějším typům faktur, se kterými se můžete během svého podnikání setkat, patří následující:

 • Řádná faktura: Řádná faktura neboli běžná faktura je základním typem faktury a obvykle se vystavuje po vykonání služby nebo dodání zboží.
 • Zálohová faktura: Zálohová faktura se vystavuje v případě, že chce podnikatel vyplatit od zákazníka část peněz předem.
 • Proforma faktura: Tato faktura se používá, pokud chce podnikatel zaplatit předem ne část ceny za zboží či službu, ale cenu celou.
 • Vyúčtovací faktura: Vyúčtovací faktura se vystavuje jako rekapitulace jedné proforma faktury nebo jedné a více zálohových faktur.

Elektronická fakturace

Podle zákona můžete místo klasických papírových dokladů vystavovat také elektronické faktury, které jsou spojené hned s několika výhodami. Nemusíte platit za tisk dokumentů a tím, že fakturu netisknete, šetříte kromě peněz i svůj čas a přírodu.

Pán píšící na notebooku

Jak vystavit faktury plátců a neplátců DPH

Jak už jsme nastínili výše, faktury plátců a neplátců DPH se liší. V případě, že platíte DPH, musíte uvést údajů více.

Faktury neplátců DPH

Faktury neplátců DPH je možné rozdělit na faktury neplátců DPH bez účetnictví a faktury neplátců DPH s účetnictvím. Nejjednodušší to mají podnikatelé, kteří neplatí DPH a nemusí vést účetnictví. Ti musí na fakturách uvádět pouze následující:

 • Jméno a příjmení OSVČ nebo název firmy,
 • IČ,
 • sídlo,
 • označení registru, ve kterém je podnikatel zapsaný (živnostenský rejstřík apod.).

Pokud je podnikatel neplátcem DPH, ale účetnictví vede, musí kromě výše uvedených údajů doplnit ještě následující:

 • Sdělení, že není plátce DPH,
 • datum vystavení faktury,
 • fakturovanou částku,
 • popis zboží nebo služby, která se pojí s vystavenou fakturou,
 • údaje o odběrateli,
 • slovní a číselné označení dokladu.

Faktury plátců DPH

V případě plátců DPH slouží vystavené faktury jako daňový doklad a musí tedy obsahovat více údajů. Jedná se o tyto údaje:

 • Jméno a příjmení (v případě OSVČ) nebo název firmy (v případě s.r.o.),
 • IČ,
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby,
 • označení registru, ve kterém je podnikatel zapsaný (živnostenský rejstřík apod.),
 • datum vystavení faktury,
 • datum splatnosti a zdanitelného plnění,
 • daňové identifikační číslo dodavatele,
 • rozsah a druh služby nebo množství a druh výrobku,
 • základ a sazba daně,
 • výši daně v českých korunách.

Zálohová faktura jako nástroj cash-flow

Zálohové faktury sehrávají významnou roli při řízení cash-flow. Pokud totiž poskytnete službu nebo dodáte zboží a klient vám vystavenou řádnou fakturu neproplatí, může to mít v některých případech pro vaše podnikání likvidační důsledky.

Zálohovou fakturu mohou využívat jak neplátci, tak i plátci DPH. V případě plátců DPH je však zálohová faktura daňovým dokladem, takže mají podnikatelé povinnost odvést uvedenou DPH, a to jak v případě, že klient fakturu proplatil, tak i za situace, že ji neproplatil.

Fakturace do zahraničí

Zatímco vystavování faktur v rámci ČR je poměrně jednoduchou záležitostí, fakturace do zahraničí je podstatně komplikovanější, a to vzhledem k problematice DPH. Ta se v případě zahraničních faktur týká i neplátců DPH, kterým mohou vzniknout povinnosti v oblasti DPH. To, jakým způsobem fakturovat do zahraničí, se liší podle plátcovství DPH, toho, co a pro koho fakturujete i toho, kde bude místo plnění. Na faktury je třeba kromě běžných údajů uvádět i IBAN a kód banky

Člověk volající z mobilní telefonu. V pozadí vlajky států světa.

Jak fakturovat do zahraničí, pokud jste nebo nejste plátce DPH?

Výše jsme zmínili, že se fakturace liší na základě toho, zda jste, nebo nejste plátce DPH. V případě, že plátce DPH nejste a své služby prodáváte v rámci členských států EU, je nutné se registrovat na finančním úřadě jako identifikovaná osoba a následně fakturovat jako plátce DPH.

Pokud jste plátcem DPH, u fakturace v rámci EU a při splnění podmínek uplatňujete přenesenou daňovou povinnost neboli reverse charge. V některých případech je možné využít i režim OSS (One Stop Shop). Vzhledem k tomu, že je problematika zahraničí fakturace opravdu komplikovaná, doporučujeme ji konzultovat s daňovým poradcem.

Kdy se podnikatelům vyplatí být plátci DPH?

Plátci DPH se stávají podnikatelé povinně, pokud mají za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat vyšší než 2 miliony korun. Podnikatelé se však mohou stát plátci DPH i dobrovolně. Plátcovství DPH se totiž podnikatelům může v některých případech vyplatit, a to zejména pokud jsou jejich dodavatelé nebo zákazníci plátci DPH, podnikatel neuplatňuje paušální výdaje a eviduje náklady nebo pokud podnikatel obchoduje i v zahraničí.

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody dobrovolného plátcovství DPH?

Výhodou dobrovolného plátcovství DPH je například možnost nadměrného odpočtu daně nebo skutečnost, že jsou plátci DPH v očích obchodních partnerů a zákazníků důvěryhodnější. Nevýhodou je však zvýšená administrativní zátěž a také skutečnost, že se řadě podnikatelů nemusí z finančního hlediska plátcovství DPH vyplatit.

Usnadněte si fakturaci: vzory faktur zdarma

Chcete si fakturaci co nejvíce usnadnit? Pak doporučujeme využít vzory faktura pro plátce DPH nebo faktura pro neplátce DPH, které jsou online zdarma ke stažení. Fakturaci vám mohou výrazně usnadnit i fakturační nástroje pro vystavování faktur online, z nichž některé nabízejí i bezplatný tarif, bývá však omezený například počtem vystavených faktur (iDoklad.cz, Vyfakturuj.cz, Fakturoid.cz, FakturaOnline.cz apod.).