Ve zkratce by se dalo říci že se jedná o proces v pojistné události, kdy samotná pojišťovna zjišťuje a vyhodnocuje výši škody a následné určení výši pojistného plnění, dle uzavřených pojistných smluv.

Průběh likvidace škod:
Klient pojišťovny je povinen co nejrychleji oznámit pojišťovně pojistnou událost. Pojišťovna pak následně zahájí pojistnou likvidaci dané události, kdy na konkrétní případ přidělí takzvaného likvidátora pojistných událostí. Zákonná lhůta, do kdy má být likvidace pojistné události provedena jsou zpravidla 3 měsíce.

Klient pojišťovny doloží potřebné dokumenty související s danou pojistnou událostí likvidátorovi. (Nebo i pojišťovna Vám dá vědět jaké dokumenty jsou konkrétně potřeba).

Likvidátor následně zahájí šetření, zda vůbec k pojistné události došlo a za jakých okolností. Pojišťovna pak oznámí výsledek šetření klientovi, písemnou formou. V případě uznání nároku poškozeného na pojistné plnění, pojišťovna pak vyplatí pojistné plnění poškozenému, dle dané pojistné smlouvy.