Jedná se o jeden ze základních ekonomických pojmů a označuje schopnost podniku vytvářet zisk využitím jejich investovaného kapitálu. Ukazatel výnosnosti se vypočte jako poměr výnosu (zisku) k vynaloženým prostředkům (investice, náklady atd) a vyjadřuje se ve většině případech v procentech.

Nejběžnější a nejpoužívanějším způsobem analýzy podniku je analýza za pomocí účetní uzávěrky, jejímž hlavním výstupem jsou následující výkazy:

Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)
Rozvaha
Přehled o peněžních tocích (cashflow)

Ukazatele rentability:

Rentabilita Aktiv – ROA (z anglických slov Return on assets)
Rentabilita vlastního kapitálu ROE ( z anglických slov Return on equity) – ukazatel slouží k hodnocení návratnosti vloženého kapitálu vlastníky společnosti.
Rentabilita investice, tržeb atd.