Územní plán je dokument, který upravuje k čemu slouží a bude sloužit území v dané obci. Nalezneme tam také detailní popis uspořádání. V územním plánu se vymezí, v jaké části obce bude možnost například postavit rodinné domy, v jaké části obce bude průmyslová zóna, kudy povedou místní komunikace atd. Územní plán se vždy vydává pro území určité obce a vydává ho příslušné zastupitelstvo obce. Územní plán také obsahuje hlavně jakousi základní koncepci, jak se bude obec rozvíjet, plošné a prostorové uspořádání a také vymezuje zastavěné území, koridory, plochy:

  • zastavitelné území (plochy kde můžete stavět)
  • plochy určené pro veřejně prospěšné stavby (které lze v některých případech časem vyvlastnit)
  • plochy přestavby