Obmyšlenou osobou, nebo také oprávněnou osobou je buďto fyzická nebo i právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na pojistné plnění.

Obmyšlenou osobu určuje pojistník v pojistné smlouvě. Nejběžnější užití tohoto termínu je v životním pojištění.

Obmyšlený může být konkrétně uveden v pojistné smlouvě nebo také formou příbuzenského vztahu.
Pokud ve smlouvě nikdo uveden není, určí se tak zákonem.