Věcná břemena patří mezi věcná práva k cizí věci – slouží k tomu, aby oprávněný (ten kdo bude věc užívat) mohl využívat určitou užitnou část cizí věci, a pro majitele/vlastníka věci to znamená naopak to, že je povinný něco dát, konat, trpět nebo se něčeho zdržet. V oblasti nemovitostí se může jednat především o omezení vlastníka nemovitosti, uvedené na listu vlastnictví (které můžete nalézt na Katastru nemovitostí). Věcný břemena obvykle přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele.

Dle obsahu povinnosti můžeme věcná břemena rozdělit na 2 části a to jsou:

1) služebnosti – můžeme zde zařadit různá pozemkové služebnosti – služebnost inženýrské sítě, služebnost stezky, cesty a průhonu, služebnost na svod dešťové vody ale také užívací právo, služebnost bytu atd.

2) reálná břemena – reálné břemena se zřizují jen vždy na určitou dobu, či s možností se z břemene „vykoupit“. Reálné břemeno zavazuje vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco konal, poskytoval jí nějaký užitek. (typicky se může jednat o poskytování části úrody, která se urodila na pozemku atd. Dočasný vlastník věci je jakožto dlužník zavázán, vůči oprávněné osobě – něco ji dát, nebo konat.