Náhradní doba pojištění je termín, který se používá pro označení období, kdy neplníte pravidelné platby pojistného na důchodové pojištění, ale přesto se v určitých situacích může započítat do potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Tato doba může zahrnovat různé situace a události, které vás dočasně vyloučily z placení pojistného, ale stále mohou být brány v úvahu při určování nároku na důchod.

Některé příklady náhradní doby pojištění zahrnují:

  • období studia do 31. prosince 2009 (maximálně však po dobu šesti let). Od 1. ledna 2010 už však studium není považováno za náhradní dobu pojištění.
  • doby, kdy jste pobírali podporu v nezaměstnanosti a doby rekvalifikace, pokud byly řízeny Úřadem práce ČR a současně byla vyplácena podpora. Pokud vám podpora nebyla vyplácena, bude tato doba započítána do maximálně tří let zpětně ode dne nároku na důchod. Doba pojištění před dosažením 55 let věku může být započítána pouze v rozsahu jednoho roku.
  • doby přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením,
  • doby základní vojenské služby s výjimkou vojáků z povolání do 30. června 2016,
  • doby civilní služby do 31. prosince 2004,
  • doby péče o dítě do věku 4 let, a to ve výši 100 %,
  • doby péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I,
  • doby péče o osobu závislou na pomoci druhé osoby ve stupni závislosti II až IV,
  • doby pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • doby pobírání dávky otcovské poporodní péče od 1. února 2018.