V pojišťovnictví se pojem „nová hodnota“ používá k označení hodnoty majetku po pojistné události, kdy dojde k náhradě škody. Nová hodnota je tedy hodnota majetku po opravě, obnově nebo nahrazení poškozeného majetku.

V případě pojistné události je často poškozen nebo zničen majetek, například automobil, nemovitost, zařízení či jiný majetek. Pojišťovna pak nese náklady na opravu, obnovu nebo nahrazení poškozeného majetku. V takovém případě se hodnota majetku mění a vypořádání pojistného plnění se řídí novou hodnotou.

Nová hodnota může být vypočtena různými způsoby v závislosti na druhu pojištění a majetku. Pokud je poškozený majetek možné opravit, pak se obvykle vypočítává nová hodnota jako náklady na opravu. Pokud je poškozený majetek nenahraditelný, pak se obvykle vypočítává nová hodnota na základě tržní ceny podobného majetku. Pojem nová hodnota se také používá v souvislosti s pojistnými smlouvami, kde může být stanovena nová hodnota majetku jako základ pro stanovení výše pojistného.