Zástavní smlouva je nezbytným a potřebným dokumentem pro návrh na vklad zástavního práva. Uzavírá jí zpravidla banka s kupujícím i prodávajícím.

Zástavní právo k nemovitosti je stejně jako vlastnické právo zapisováno do katastru nemovitostí formou vkladu.

Řízení může být zahájeno na základě žádosti zástavce, zástavního věřitele nebo také soudního exekutora.

Pro akceptování návrhu na vklad zástavního práva je nutno katastrálnímu úřadu předložit zástavní smlouvu a uhradit správní poplatek.