Darování je bezplatné a dobrovolné převedení vlastnického práva k nějaké věci na jinou osobu, pokud s tím obdarovaný souhlasí.

Smlouva je vždy uzavřena mezi dvěma stranami, která upravuje darování majetku, obvykle finančního nebo hmotného charakteru, od jedné strany druhé. Darování může být provedeno jako jednorázové nebo opakované.

Musí obsahovat informace o daru, jako je popis darovaného majetku, hodnota daru a datum předání majetku. Smlouva také stanoví podmínky, za kterých se dar poskytuje a může obsahovat podmínky pro převod majetku.

Kromě toho smlouva může obsahovat podmínky pro vrácení daru, pokud jsou splněny určité okolnosti. Také může obsahovat podmínky pro případ, že darovaný majetek je poškozen nebo ztracen.

Darovací smlouva musí být vytvořena písemně a podepsána oběma stranami. Pokud se jedná o darování nemovitosti, musí být darovací smlouva notářsky ověřena a zapsána do katastru nemovitostí.

Darování majetku pomocí darovací smlouvy může být užitečné pro daňové účely, protože může mít vliv na zdanění daru. Dárci a příjemci daru by měli zkontrolovat místní daňové zákony, aby zjistili, zda jsou povinni platit daň z daru a jaké jsou podmínky pro daňovou povinnost.