D&O pojištění, což znamená „Directors and Officers Liability Insurance“ (Pojištění odpovědnosti ředitelů a statutárních orgánů), je druh pojištění navržený pro ochranu osob, které zastávají vedoucí pozice a statutární role ve společnostech, jako jsou ředitelé, statutární ředitelé, předsedové představenstva a další vedoucí pracovníci, před rizikem osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, která vykonávají ve své funkci.

D&O pojištění je obvykle zakoupeno společností, aby ochránilo své vedoucí pracovníky před finančními ztrátami a právními náklady v případě, že budou obviněni z porušení práva, nedbalosti nebo jiného neoprávněného jednání při řízení společnosti. Toto pojištění může pokrývat náklady spojené s právními kroky, včetně advokátních honorářů, pokuty a odškodnění, pokud jsou vedoucí pracovníci shledáni vinnými.

Může být důležité pro přilákání kvalifikovaných osob do pozic vedení a řízení ve společnosti, protože jim poskytuje určitou míru ochrany před osobními finančními riziky spojenými s jejich funkcemi. Pojistná politika a pokrytí se však mohou výrazně lišit v závislosti na pojišťovně a konkrétních podmínkách pojistné smlouvy.