Pojem dezinflace znázorňuje dočasné zpomalení růstu inflace. Hodně často se stává, že si lidé mylně pletou pojmy dezinflace a deflace (deflace je opakem inflace).

Dezinflace je termín používaný v oblasti ekonomiky, který označuje situaci, kdy dochází k poklesu míry inflace, ale ne na úroveň deflace (kdy dojde k obecnému poklesu cen). Dezinflace také může znamenat snižování tempa inflace.

Dezinflace nastává v situaci, kdy růst cenové hladiny zpomaluje, ale stále se jedná o inflaci. Pokud inflace dosáhne nuly a ceny se přestanou zvyšovat, hovoříme o nulové inflaci.

Dezinflace může být způsobena různými faktory, jako je například zlepšení produktivity, nárůst nabídky zboží a služeb na trhu nebo snížení poptávky po zboží a službách. V mnoha případech může dezinflace být pozitivním jevem, protože snižuje inflační tlak a pomáhá udržovat cenovou stabilitu.

Nicméně, příliš vysoká dezinflace může mít negativní dopady na ekonomiku, například tím, že snižuje tržní hodnotu zboží a služeb a může vést ke snížení ziskovosti podniků. Pokud dezinflace přejde v deflaci, může to mít ještě závažnější dopady na ekonomiku, protože může vést k poklesu poptávky a zpomalení hospodářského růstu.