Jedná se o schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet včas své finanční závazky v předem stanovených (dohodnutých) lhůtách a v plné výši. Dalo by se tedy říci, že je to schopnost splácet své dluhy. Vyšší solventnost znamená lepší schopnost splácet dluhy a vyšší důvěryhodnost v očích věřitelů.

Opakem solventnosti je nesolventnost, tedy neschopnost splatit své závazky. To znamená, že subjekt nemá dostatečné finanční prostředky k splácení svých závazků. Nesolventnost může vést k insolvenci (bankrotu) a má negativní dopad na úvěrovou historii a důvěryhodnost.