Prohlášení vlastníka je dokument, kterým vlastník budovy vymezuje jednotlivé byty a nebytové prostory v rámci celého domu. Je třeba zdůraznit, že byt je součástí domu a s jeho užíváním jsou spojená práva a povinnosti vlastníků jednotek a užívání dalších částí domu.

Prohlášení vlastníka může učinit pouze ten, kdo vlastní budovu s alespoň dvěma samostatnými funkčními uzavřenými prostory. V prohlášení musí jasně vymezit prostory byty nebo nebytové prostory, a také části, které budou společné pro všechny vlastníky jednotek v domě.

Prohlášení musí být učiněno písemně a obsahovat několik důležitých informací. Kromě označení budovy podle katastru nemovitostí a čísla jednotky, musí být v prohlášení popsány jednotky a jejich vybavení, včetně příslušenství a podlahových ploch. Dále musí být určeno, které části budovy jsou společné pro všechny vlastníky a jak jsou rozděleny spoluvlastnické podíly na tyto společné části. Nakonec musí být uvedeno označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo jiných práv.