Předepsané pojistné je částka, kterou musí pojištěná osoba platit pojistiteli za sjednané pojištění. Jedná se o pevně stanovenou částku, kterou musí být pojištěná osoba ochotna platit, aby byla kryta proti rizikům, které pojištění pokrývá.

Předepsané pojistné se obvykle určuje na základě různých faktorů, jako jsou věk pojištěné osoby, zdravotní stav, způsob života, činnosti, které vykonává, rizika spojená s tím, co je pojištěno a podobně. Tyto faktory jsou brány v úvahu při výpočtu celkového pojistného, který pojištěná osoba musí platit.

Výše předepsaného pojistného může být stanovena jako pevná částka nebo jako procento sjednaného pojistného a bývá stanovena v rámci pojistné smlouvy. Je důležité dodržovat stanovené platební termíny, aby bylo pojištění platné a plně účinné.