Jedná se o takový pozemek, který není v katastru nemovitostí evidovaný jako zastavěná plocha nebo nádvoří, nejedná se tedy o stavební pozemek.

Nejčastěji se jedná především o pozemky jako jsou:

  • orná půda
  • trvalý travní porost
  • zahrady
  • ostatní plochy a vodní plochy.

Pozemková parcela je jednotka katastru nemovitostí, která představuje část pozemku, která je jednoznačně vymezena a vyčíslena v katastrální mapě. Parcela má své unikátní číslo a vlastní hranice, které jsou vyznačeny na mapě.

Pozemkové parcely slouží k evidenci a zaznamenání práv týkajících se pozemků. Na základě pozemkových parcel jsou také vedeny další evidenční listy, jako například list vlastnictví nebo soupis vlastníků. V případě prodeje nebo dědictví pozemku se jednotlivé parcely stanou samostatnými nemovitostmi a mohou být převedeny na nového vlastníka.

V České republice jsou pozemkové parcely evidovány v katastru nemovitostí, který je veden státní správou. Katastrální úřady mají za úkol vytvářet a aktualizovat katastrální mapy, které obsahují všechny pozemkové parcely v daném katastrálním území.